Uitbreiding Lely Zuidbuurt: Zorgen bij bewoners om toename verkeersdrukte

Op 21 juli 2020 heeft het bedrijf Lely tijdens een informatieavond de bewoners van de Zuidbuurt, Korte Buurt en Maria Rutgersstraat geïnformeerd over de bouwplannen die Lely heeft op het perceel Zuidbuurt 13 te Maasluis.

Lely heeft het plan om op het perceel Zuidbuurt 13 te Maassluis een bedrijfsmatige vestiging te bouwen, met een ontsluiting van dit bedrijf over de Korte Buurt en de Zuidbuurt.

Maandag 27 juli 2020: Naar aanleiding van deze informatieavond stelt de VSP de volgende vragen aan het college in het kader van art.51 van het reglement van orde van de gemeenteraad:

Inleiding vraag 1:
De veiligheid van de langzame verkeersdeelnemers staat hoog op de bestuurlijke agenda van de gemeente Maassluis. De Zuidbuurt tussen Maassluis en Vlaardingen wordt veelvuldig gebruikt door schoolgaande jeugd op de fiets, door voetgangers, door ruiters, skaters, door recreatieve fietsers en door fietsers in het kader van woon-werkverkeer.
In het verleden heeft de gemeente Maassluis al maatregelen getroffen om het autoverkeer op de Zuidbuurt en Korte Buurt te beperken en om de langzame verkeersdeelnemers te beschermen:
o De Zuidbuurt is een 30 km weg
o De Zuidbuurt is verboden voor vrachtverkeer (gewicht en breedte beperkingen)
o ’s ochtends is de Zuidbuurt verboden voor alle autoverkeer (m.u.v bestemmingsverkeer)
o De Zuidbuurt is verboden voor bouwverkeer Baak.

Vraag 1: bent u het met ons eens dat een verdere toename van het auto- en vrachtverkeer op de Zuidbuurt voorkomen dient te worden? Kunt u uw antwoord toelichten?


Inleiding Vraag 2:
De Zuidbuurt is onderdeel van het Midden-Delflandgebied. Midden-Delfland is door Gedeputeerde Staten als eerste gebied aangewezen als bijzonder provinciaal landschap. De aanwijzing geldt vanaf
14 november 2017 voor een periode van acht jaar (Programmaruimte PZH). Uitgangspunt hierbij is dat niet-agrarische bedrijvigheid in dit gebied zo veel mogelijk gevestigd moet worden op bedrijventerreinen, zeker als dit een verkeersaantrekkende werking heeft.
Vraag 2: onderschrijft u de algemene uitgangspunten zoals onder meer door de PZH zijn verwoord mbt het Midden-Delflandgebied? Onderschrijft u het specifieke uitgangspunt waarbij is aangegeven dat niet agrarische bedrijvigheid gevestigd moet worden op een bedrijventerrein?
Kunt u uw antwoord toelichten?


Inleiding Vraag 3:Op 2 juli 2019 heeft u besloten in principe medewerking te verlenen aan de verhuizing van Lely Research & Development naar de Zuidbuurt 13/17 te Maassluis en het toevoegen van twee woonkavels.
Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn ter plaatse agrarische bedrijven toegestaan met de aanduiding “glastuinbouwbedrijf”.
Bedrijfsmatige activiteiten, zijnde niet-agrarische bedrijvigheid, zijn niet toegestaan. De vestiging van Lely is onmiskenbaar een bedrijfsmatige activiteit, niet zijnde een agrarisch bedrijf.
Vraag 3a: Waarom heeft u de raad hierover niet geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief?
3b: kunt u aangeven op basis van welke overwegingen u tot dit besluit gekomen bent?
Bent u het met ons eens dat de vestiging van bedrijfsmatige activiteiten, zoals Lely R&D, in strijd is met het bestemmingsplan en met de algemene en bijzondere beleidsuitgangspunten van de
PZH met betrekking tot het Midden-Delflandgebied? Kunt u uw antwoord toelichten?
Kunt u aangeven waarom u een uitbreiding van het aantal woningen in de Zuidbuurt voor Lely wel toestaat, terwijl inwoners van de Zuidbuurt deze mogelijkheid niet hebben?


Inleiding vraag 4:
Op basis van regelgeving zijn bij de vestiging van Lely in de Zuidbuurt, gezien de omvang van de te realiseren vestiging, 84 parkeerplaatsen nodig. De vestiging van Lely in de Zuidbuurt zal onmiskenbaar een toename van het auto en vrachtverkeer in de Zuidbuurt en Korte Buurt tot gevolg
hebben.
Vraag 4: Onderschrijft u onze stelling dat de vestiging van Lely in de Zuidbuurt onmiskenbaar een verkeersaantrekkende werking heeft die, blijkens provinciaal beleid, in het beschermde buitengebied vermeden moet worden en die in strijd zijn met uw uitgangspunten met
betrekking tot bescherming van de langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers in de Zuidbuurt? Kunt u uw antwoord toelichten?


Inleiding vraag 5: (zie kaartje van situatie bovenaan dit artikel)
Bewoners van de Zuidbuurt, Korte Buurt en Maria Rutgersstraat maken zich in hoge mate zorgen om de extra verkeersdruk die een vestiging van Lely in de Zuidbuurt met zich mee zal brengen.
Op 30 juli 2019 en op 1 maart 2020 hebben twee inwoners van de Zuidbuurt het college van B en W op een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid via de noordzijde van het perceel gewezen. Aan de noordzijde is een bestaande ontsluitingsweg, onder de A20 naar de Broekpolderweg (Parallelweg),
zoals aangegeven op bovenstaand kaartje.

Bewoners hebben los van elkaar deze alternatieve route vroegtijdig aangedragen om mee te denken in oplossingen en om niet in mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures terecht te komen.
Beide inwoners hebben nimmer een ontvangstbevestiging ontvangen, laat staan een inhoudelijk reactie van het college van B en W.
Eén van deze 2 Inwoners heeft alleen na 7 (!) maanden een briefje ontvangen waarin vermeld staat dat hij tzt bezwaar kan aantekenen als hij het met het besluit niet eens is.
Vraag 5: Kunt u aangeven waarom u verzoeken van inwoners waarbij een serieus alternatief in een vroegtijdig stadium (en ter mogelijk voorkoming van onnodige bezwaar-en beroepsprocedures in de toekomst ) wordt aangedragen in het geheel niet inhoudelijk beantwoord?
Kunt u concreet aangeven welke acties en initiatieven u heeft ondernomen naar aanleiding van de aangedragen alternatieve ontsluitingsroute mbt het perceel van Lely, Zuidbuurt 13?
Past het niet sturen van ontvangstbevestigingen en/of tussentijdse berichten in de door het college van B en W te hanteren servicenormen naar de inwoners toe?


Hoogachtend,
VSP Maassluis
Ton Luijendijk