“Stijging kosten jeugdhulp mogelijk onbeheersbaar”

Woensdag 7 november 2018: Hierbij de spreektekst van fractievoorzitter Ton Luijendijk van de 2e termijn van de begrotingsbehandeling 2019-2022 van de gemeente Maassluis.

Voorzitter,

Ook de VSP dankt het college voor de uitgebreide beantwoording in eerste termijn.

Onze fractie ervaart de opstelling in de eerste begrotingsbehandeling van dit college als open en constructief. Dat wil niet zeggen, dat we in alle opzichten tevreden zijn over de beantwoording. In zijn algemeenheid hebben we de indruk dat er wel erg veel vooruitgeschoven wordt.                                   Zo van: we zijn er druk mee bezig en wacht u maar rustig op de resultaten.

Mijn fractie ziet voor de gemeenteraad een actievere rol weggelegd dan rustig wachten op resultaten. Wij hebben in eerste termijn, als het om het Pact van de Ouderenzorg gaat, het voorstel gedaan een Aanjaagteam van deskundige en betrokken mensen samen te stellen om de uitvoering van dat Pact in Maassluis snel ter hand te nemen. Wat de VSP betreft is de gemeenteraad het Aanjaagteam van het college. Voor veel van de zaken die wij – en ook de rest van deze raad – willen, is medewerking van derden nodig. Dan kan het voor het college goed zijn, als het aan die derden kan overbrengen dat ze positief maar krachtig op de huid worden gezeten door een gemeenteraad die – in het belang van de inwoners! – zaken graag goed en snel geregeld wil zien.

Daarom zal ik namens mijn fractie een aantal moties indienen met het doel, om het populair uit te drukken, het college achter de broek te zitten.

Maar eerst nog enkele algemene opmerkingen.

De VSP vindt het verstandig van het college om rust te brengen in de discussie over de geluidswal langs de A20 ter hoogte van de Doornenbuurt. Wij hopen dat dit tot een resultaat leidt dat meer tegemoet komt aan de wensen van de bewoners. Deze zaak lijkt ons een belangrijk leermoment voor een college dat de mond vol heeft over goede communicatie met en luisteren naar de inwoners.

De reactie van het college op onze zorgen over de privacygevoeligheid van het gebruik van media als Whatsapp en Facebook in contacten met inwoners vindt mijn fractie positief. Het gebruik van allerlei apps vinden we allemaal heel gewoon, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat er achter al die mooe gratis apps een verdienmodel zit. We verwachten dat het college hier echt scherp op blijft.

Onze fractie is benieuwd, of en zo ja hoe, het college erin zal slagen om het openbaar vervoer in Maassluis op peil te houden. We zijn blij met de toezegging van wethouder Voskamp dat er een oplossing komt voor de bezoekers van de nieuwe begraafplaats die geen eigen vervoer hebben.

We zijn blij met de toezegging van de wethouder van financiën dat het college met de raad gaat overleggen wat we moeten doen als de IBP-gelden er niet komen. Het kan toch niet zo zijn dat de belangrijke zaken die het college daarmee wil bekostigen, niet kunnen worden uitgevoerd. De uitgebreide beantwoording over het thema duurzaamheid vinden we positief, maar ook hier geldt: geen woorden, maar daden!

Dan de moties.

Wij hebben in eerste termijn gepleit voor het schrappen van de sollicitatieplicht voor zestigplussers met een bijstandsuitkering. Wethouder Kuiper voelt daar niet voor, maar de VSP vindt zijn argumenten niet overtuigend. Het is toch algemeen bekend, voorzitter, dat mensen van boven de 60 vrijwel geen kans meer maken op de arbeidsmarkt? Laten we dan ophouden die mensen te dwingen zich daarvoor gereed te houden en door te gaan met het schrijven van zinloze sollicitatiebrieven. Met maatwerk bereik je niet iedereen voor wie dit geldt. Daarom de volgende motie.

MOTIE sollicitatieplicht.

Het antwoord van wethouder Kuiper over de laaggeletterdheid vindt mijn fractie onbevredigend. Mooie woorden vol goede bedoelingen, maar er moet hier echt een tandje bij voorzitter. Het gaat ook om meer dan alleen taal. Het is ook nodig digitale vaardigheden te versterken en er blijken ook steeds meer mensen te zijn voor wie zelfs eenvoudig rekenwerk te veel is.    Daarom de volgende motie.

MOTIE laaggeletterdheid.

Dan de financiële problemen rond de jeugdzorg en de Wmo. Goed dat wethouder Bronsveld hier veel aandacht voor heeft en dat er nieuwe aanbestedingen komen, maar de VSP vindt het van groot belang dat we nu echt een keer een compleet beeld krijgen van de oorzaken van de kostenstijgingen. De wethouder noemt er een paar, maar we moeten het plaatje echt compleet hebben. Anders dreigt het gevaar dat we met lapmiddelen een ernstig probleem blijven bestrijden. Het gaat tenslotte om heel veel geld én om zaken die heel erg belangrijk zijn voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het kan toch niet zo zijn dat we straks hier in Maassluis, net als in andere gemeenten, moeten beknibbelen op de jeugdzorg. Daarom de volgende moties:

MOTIES jeugdhulp en Wmo maatwerk.

De VSP is blij met de positieve reactie van wethouder Bronsveld op ons pleidooi om aan de slag te gaan met het Pact voor de Ouderenzorg. Gaat Maassluis dat nu ook daadwerkelijk tekenen? We vinden dit een mooi voorbeeld van een onderwerp waarin de gemeenteraad een aanjaagfunctie heeft en daarom dienen we – bedoeld als steuntje in de rug voor de wethouder richting maatschappelijke organisaties – de volgende motie in.

MOTIE bestrijding eenzaamheid

We kijken uit naar de nota over de woonzorgzones die de wethouder voor de eerste helft van 2019 heeft toegezegd. We gaan er wel vanuit dat daarin echt concrete maatregelen komen te staan om die woonzorgzones zo in te richten dat ze die naam verdienen.

Het college betreurt met ons en anderen het verdwijnen van het VMBO uit Maassluis. We zijn benieuwd wat het resultaat zal zijn van gesprekken die daarover worden gevoerd. Prioriteit moet wat ons betreft technisch onderwijs hebben en daarom dienen we samen met de Partij van de Arbeid de volgende motie in.

MOTIE technisch onderwijs

Onze fractie heeft de motie van de VVD over het getijdenpark meegetekend omdat de VSP het onwenselijk vindt dat de gemeente moet meebetalen aan leuke plannen waar ze zelf niet om heeft gevraagd.