VSP Maassluis blijft “lokaal sociaal”

Dinsdag 6 november 2018: Hierbij de spreektekst van fractievoorzitter Ton Luijendijk van de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2019-2022 van de gemeente Maassluis.

Voorzitter,

Na alle mooie maar ook kritische woorden mogen wij de rij sluiten. Een dankbare taak voor al degenen die snakken naar een kop koffie, want het is een lange zit.Veel verschillende invalshoeken leveren ook evenzo vele soms verrassende inkijken op hoe om te gaan met een technisch maar zeker ook politiek inhoudelijk document dat zo bepalend is voor de richting waarin we als gemeente de komende jaren gaan.

Wij kiezen natuurlijk voor een benadering die dicht blijft bij onze reden van bestaan. Niet voor niets zeggen wij als hoofdmotto in ons verkiezingsprogramma wat wij willen zijn: LOKAAL SOCIAAL.

Voorzitter,

de VSP is inmiddels een stabiele factor in de Maassluise politiek, maar wat veel belangrijker is: datgene waar de VSP voor is opgericht, is en wordt steeds meer ook door andere partijen omarmd. In de voorliggende begroting is het begrip ‘ouderen’ zelfs een van de overkoepelende thema’s.

In de begroting zelf is die overkoepeling echter nog niet terug te vinden. In verschillende programma’s komt de positie van ouderen wel aan de orde, maar contouren van een doelgericht overkoepelend beleid ziet de fractie van de VSP nog niet. Daarom wijzen wij het college op het Pact voor de Ouderenzorg. (U verwijst er onder het kopje Eenzaamheid al naar, waarvoor een compliment.)

Daarin komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. De gemeente Maassluis heeft dit Pact echter nog niet ondertekend. Kan het college toezeggen, dit zo spoedig mogelijk te zullen doen? Want uitvoering gaat echt helpen, zeker als er een Aanjaagteam wordt gevormd om punten uit het Pact concreet uit te werken.

Het college gaat in 2019 het ouderenbeleid evalueren, maar de VSP hoopt wel dat het intussen niet met de armen over elkaar gaat zitten wachten op de uitkomsten van die evaluatie. Er is genoeg te doen langs de lijnen van het Pact. Er ligt al een landelijk programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Haak daar bij aan, zo vragen wij. Graag een toezegging van het college op dit punt.

In ons verkiezingsprogramma stelt de VSP voor levensbegeleiders in te zetten bij de bestrijding van eenzaamheid. Dat zijn daarvoor opgeleide mensen die op bezoek komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en helpen waar dat nodig is. In de begroting wordt het begrip levensbegeleiding wel genoemd, maar niet uitgewerkt. Hoe ziet het college die uitwerking voor zich?

Een ander thema in het Pact voor de Ouderenzorg is het organiseren van goede zorg en ondersteuning bij mensen. Woonzorgzones kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Gelukkig is dit college het nu ook met de VSP eens dat er in Maassluis maar één woonzorgzone is die die naam verdient; De Vloot. Het college antwoordt op een van onze schriftelijke vragen dat die verder wordt ontwikkeld en dat we voor de Sluispolder en Maassluis West eigenlijk nog in de verkennende fase zitten. Eindelijk realiteitszin, maar de vraag is wel op basis van welke definities het college die verkenning uitvoert en welk tijdpad daarbij wordt gehanteerd. Graag een duidelijk antwoord.

Voorzitter,

de VSP is blij met het voornemen om te zorgen voor meer woningen voor doelgroepen als ouderen waarbij levensloopbestendig en het hebben van een ontmoetingsruimte worden genoemd. Uit gesprekken met bewoners van flatgebouwen waarin veel ouderen wonen, hebben we begrepen dat Maasdelta voorstellen van die bewoners om een of meer woningen vrij te maken voor een ontmoetingsruimte, tot nu toe altijd heeft afgewezen. Kan het college toezeggen dat Maasdelta wordt gevraagd dat standpunt te herzien? Dan hoeven we hiervoor niet op nieuwbouw in de Burgemeesterswijk te wachten.

Gaat dat ook gebeuren bij de nieuwbouw op de zogenoemde Albeda locatie?

Voorzitter,

de VSP heeft meerdere malen gewezen op de risico’s van het resultaatgericht inkopen van maatwerkvoorzieningen in de WMO. Onze vrees dat dit kon leiden tot een sterke toename van de kosten, is helaas uitgekomen. Maar voor die kostenstijgingen worden nog andere mogelijke oorzaken genoemd. Wat de VSP betreft is het hoog tijd dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaken met daarbij de optie om de resultaatgerichte inkoop zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Kan het college dit toezeggen?

Kostenstijgingen zien we ook bij de jeugdhulp. En ook hier is niet duidelijk wat daarvan nu precies de oorzaken zijn. Ook op dat punt vragen we van het college een grondig onderzoek naar de oorzaken. Daarbij moet wat ons betreft ook worden gekeken of de toegenomen vraag en volumestijging bij de verschillende doorverwijzers uiteenloopt en of we dezelfde ontwikkelingen als in Maassluis ook zien in de andere gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp.

Graag ook hier een toezegging.

Voorzitter,

In Rotterdam is de sollicitatieplicht voor zestigplussers met een bijstandsuitkering afgeschaft. Een goede zaak, want uit alle cijfers blijkt dat die groep weinig kans meer heeft op een betaalde baan. Een zinvolle tijdsbesteding als maatschappelijk vrijwilliger als alternatief zou wat de VSP betreft een mooie koppeling zijn. Wil het college samen met Vlaardingen en Schiedam bekijken of dat in het kader van Stroomopwaarts ook in de daarin samenwerkende gemeenten mogelijk is?

Wat ons– net als de PvdA – zorgen baart is dat meisjes en jongens in Maassluis geen technisch onderwijs meer kunnen volgen. En dat terwijl er in die sector zoveel vraag is naar personeel. Is het college bereid te onderzoeken of die vorm van onderwijs zo snel mogelijk weer in Maassluis aangeboden kan worden?

Dan het thema laaggeletterdheid, maar ook digitale laaggeletterdheid. Ook ex-inburgeraars behoren wat ons betreft een vervolgstap te maken met taalonderwijs. Het behalen van de inburgering betekent immers niet dat je de taal beheerst. Daarom willen wij er een tandje bij.

In de begroting en ook in het antwoord op een vraag uit de raad geeft het college een volgens de VSP veel te algemeen beeld van die problematiek.

Uit het veld horen we zorgelijke geluiden, zoals een gebrek aan financiële middelen en te weinig taalmaatjes. Kent het college die zorgen? Gaat het college ervoor zorgen dat er ook volgend jaar geld is voor de vervolgstap binnen het Taalhuis en waar mogelijk een stapje bijzetten om meer groepen te bereiken en te bedienen?

De VSP komt met een motie op dit punt.

Dan het openbaar vervoer. Goed dat het college 100.000 euro uittrekt voor de compensatie van openbaar vervoerskosten voor inwoners met een laag inkomen. Wanneer kunnen we de uitwerking in een concreet voorstel tegemoet zien? Verder maken we ons zorgen over het lokaal openbaar vervoer. Als de metro ooit nog eens gaat rijden, vervallen in Maassluis heel veel busritten van de RET en van Connexxion. Dat is geen nieuws, maar het college heeft hiervoor nog steeds geen oplossing gevonden. Wanneer kunnen we die verwachten? En wanneer komt er een vervoersvoorziening naar de nieuwe begraafplaats?

Op pagina 15 van de begroting lezen we dat in de communicatie met inwoners meer gebruik zal worden gemaakt van Facebook, Twitter en Whatsapp. In de tabel op pagina 16 staat het doel om 1.675 vragen via Whatsapp af te handelen. Hoe verhoudt zich dit tot de nieuwe AVG? Staat dit niet op gespannen voet met de privacy waarop inwoners in hun contacten met de gemeente moeten kunnen rekenen? Facebook en Whatsapp zijn open systemen, waarvan de gegevens door Facebook – ook eigenaar van Whatsapp – worden gebruikt voor het opstellen van profielen, bestemd voor adverteerders.

We praten hier niet over leuke communicatiesystemen, maar over keiharde verdienmodellen. Graag een duidelijke reactie op dit punt.

Tot slot:. Bij een aantal beleidsvoornemens in het sociaal domein staat dat die worden betaald uit de zogenoemde IBP middelen, maar pas als die op de bankrekening van de gemeente staan. In totaal gaat het om 170.000 euro structureel en 105.000 euro incidenteel. Maar op pagina 74 lezen we dat het er vooralsnog niet op lijkt dat het geld er komt. Waarom dan in de begroting opgenomen? Op de tafeltjesavond is gezegd dat de betrokken beleidsvoornemens niet worden uitgevoerd als het geld van de IBP niet komt. Dan blijven veel goede voornemens die nu nog zorgen voor kleur op de wangen van deze begroting komen te vervallen.

Kan het college dat bevestigen? Of heeft het college nog een plan B waardoor veel goede voornemens niet verdampen in “es war mal”.

Voorzitter ik kom tot een afronding.

Veel herkenning en aanknopingspunten voor de VSP dat stellen wij op prijs. Op sommige punten een beetje aanscherpen en een tandje erbij kan geen kwaad. Zorgen over het sociaal domein en de impact die dit de komende periode voor de begroting kan hebben, vragen om actie. Wij verwachten van het college duidelijke antwoorden, zodat we vertrouwen kunnen uitspreken in uw voorgenomen beleid.