College,waar blijft de door u toegezegde oversteekplaats?

Donderdag 11 juli 2019: De VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Maassluis over verkeersveiligheid en dan met name v.w.b. Voetgangersoversteekplaatsen. De schriftelijke vragen zijn gesteld conform Artikel 51 volgens het reglement van orde; als volgt:

Betreft: Artikel 51 vragen, volgens het reglement van orde, m.b.t. Voetgangersoversteekplaatsen

Geacht College,

Op 5 juli 2019 heeft u de leden van de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over situatie voetgangersoversteekplaatsen naar aanleiding van een motie welke aangenomen op 7 november 2018. Hierin wordt specifiek gesproken over de volgende locaties: Westlandseweg, de Industrieweg en de Laan 1940-1945.

De VSP Maassluis is voorstander van het verhogen van de verkeersveiligheid en vindt het van groot belang dat er extra aandacht wordt gegeven aan veilige oversteekplaatsen.  Wij roepen dan ook in herinnering de schriftelijke vragen gesteld op 5 oktober 2017 door het CDA inzake verkeersveiligheid, welke op 1 december 2017 beantwoord door het toenmalige college. In de raadsvergadering van 19 december 2017 is dit onderwerp geagendeerd en werd er gebruik gemaakt van het spreekrecht door ondergetekende naar aanleiding van zowel de vraagstelling door het CDA als de beantwoording van het college.

We zijn inmiddels 20 maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef dit ondanks eerder gedane toezeggingen door het vorige college mede op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie bij monde van het toenmalige raadslid dhr. Voskamp.

De VSP Maassluis heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college het met de VSP eens dat wanneer er een toezegging is gedaan, hier dan ook binnen redelijke termijn gevolg aan zal moeten worden gegeven ?

2. Inleiding van een van de vragen van het CDA op 5 oktober 2017:  “specifiek noemen wij de oversteek naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef. Er wordt daar hard gereden, een veilige oversteekplaats is daar zeer gewenst..”

Het laatste gedeelte van het gegeven antwoord op die vraag van het CDA op 1 december 2017: “..wel zijn wij het met u eens om extra aandacht te geven aan een veilige oversteek van de Albert Schweitzerdreef ter hoogte van het MSV complex. Daar zal een zebrapad worden aangelegd en de eis van goede zichtbaarheid in de donkere uren zal daarbij worden meegenomen..”

Vraag: Is het huidige college het met de VSP eens dat dit nog altijd een onveilige situatie is?

3. Na het inspreken op 19 december 2017 en tijdens het gevoerde debat met de voltallige raad, heeft het college bij monde van de toenmalige CDA wethouder een duidelijke toezegging gedaan.

Vraag: We zijn inmiddels 20 maanden verder (Dec2017 – Juli2019), zoals eerder al aangegeven. Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijk gedane toezegging op 19december2017  ?

Hans van der Burg,

Steunraadslid, VSP Maassluis

foto: Hans van der Burg als inspreker tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017