Voorlopig streep door bezuinigingen

Dinsdag 5 november 2019: De VSP heeft middels een door de gehele raad ondersteunde motie het college verzocht de voorgestelde ombuigingen van de progammabegroting 2020-2023 te herzien. De aangekondigde bezuinigingen zoals eerder voorgesteld door het college welke vanaf 2021 in zouden gaan, zijn nu van de baan. Hieronder de inbreng van de fractievoorzitter van de VSP dhr. Ton Luijendijk in 1e termijn.

Voorzitter,

We leven in één van de meest welvarende landen van de wereld en hebben landelijk een flink begrotingsoverschot. We staan bovenaan allerlei lijstjes op het gebied van economie, welzijn en geluk.Toch moeten de gemeenten – ook Maassluis- bezuinigen. Hoe kan dit?

Het komt door een voor de burger volstrekt onnavolgbare systematiek die misschien ooit goed was bedoeld, maar nu voor de betrokken gemeenten faliekant verkeerd uitpakt. Daardoor krijgen de gemeenten nu een pittige korting in de uitkering uit het gemeentefonds voor de kiezen.

Dat moet anders, vindt de VSP. Daarom komen we met een motie waarin we het college vragen de VNG in te schakelen om er bij de rijksoverheid op aan te dringen een wijziging in de begrotingssystematiek aan te brengen. Verder willen we dat de VNG zich inzet voor het opheffen van de in 2015 door de rijksoverheid ingevoerde kortingen op de Wmo en de Jeugdzorg.

► MOTIE Begrotingsevenwicht. (deze motie is uiteindelijk met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen)

Goed, Voorzitter, maar zover zijn we nog niet. Dus komt ook dit college met voorstellen om te bezuinigen op de gemeentebegroting van Maassluis. Als we de voorstellen bekijken zien we dat die allemaal vallen onder de noemer Cohesie en Welzijn. We zien ook dat het geen eenmalige bezuinigingen zijn maar zaken die over een langere periode – structureel – zijn ingeboekt.

Ik noem de onderwerpen kort op.

Armoedebestrijding, startersleningen, huurverhoging sportverenigingen, verwijderen dierenhoeken en sportveldjes in de wijken, stoppen met bouwdorp Oost, werkervaringsplekken, duurzaamheid gemeentelijke gebouwen, subsidies, fietsplan… Alles bij elkaar komen we uit op bijna 600.000 euro. Meer dan een half miljoen.

Allemaal zaken die de inwoners van Maassluis raken in hun directe leefomgeving of bij verenigingen waarvan ze lid zijn. Dat leuk je niet op met allerlei abstracties als bijvoorbeeld wijkdeals. (!)

Volgens de VSP kan het anders, zeker nu de zogenoemde septemberbrief over de gemeentelijke inkomsten duidelijk betere vooruitzichten biedt. Daarom vragen we het college in een motie met klem de nu voorgestelde bezuinigingen opnieuw te overwegen en wat de VSP betreft weer af te voeren. Dat komt de sociale cohesie waarvan dit college de mond vol heeft, alleen maar ten goede. Want we weten het allemaal: gedane zaken nemen geen keer.

MOTIE Herziening ombuigingen programmabegroting 2020 – 2023 (deze motie is unaniem aangenomen)

Voorzitter, de Rijksoverheid heeft in 2015 de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg neergelegd bij de gemeenten en tegelijkertijd de beschikbare budgetten fors gekort. Daardoor worden de gemeenten nu geconfronteerd met tekorten op deze beide domeinen. Afgelopen jaar, maar ook in het meerjarenperspectief worden deze tekorten ook in Maassluis nu pijnlijk zichtbaar.

Het college kiest ervoor die op te vangen door de hierboven genoemde bezuinigingen. Maar volgens de VSP biedt de inmiddels opgebouwde reserve Wmo voldoende ruimte om de tekorten binnen de Wmo en de Jeugdzorg in de meerjarenraming 2020-2023 uit die reserve te egaliseren. Op dat punt komt de VSP met een motie:

► MOTIE Inzet Reserve WMO voor egalisatie meerjarenbudget (deze motie heeft de VSP na uitleg van het college en daaropvolgend intern overleg ingetrokken )

Onze motie van vorig jaar over de stand van zaken in de Jeugdzorg heeft geleid tot een onderzoek naar mogelijkheden om de systematiek aan te passen. We hebben vorige week met de resultaten kennis kunnen maken. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek zeker niet uitmunten in smart geformuleerde handvatten, hebben wij wel het vertrouwen dat de wethouder nu de goede keuzes aan de raad zal voorleggen.

Bij de Wmo is ingezien dat oude contracten moesten worden opengebroken en nieuwe aanbestedingen moesten worden uitgezet. Een volggroep vanuit de raad denkt met de wethouder mee over oplossingsrichtingen om te komen tot betere en vooral ook effectievere zorgverlening en bovenal een betere beheersing van contracten en budgetten.

De raad heeft recent het college opdracht gegeven de buitensporige winsten van contractanten te onderzoeken, en indien van toepassing, terug te vorderen. We zijn benieuwd naar het resultaat. Juist nu iedere euro er toe doet, vindt de VSP dit van het grootste belang.

Voorzitter, de VSP maakt zich ook zorgen over de woningbouw in Maassluis. Niet omdat er geen huizen bij komen. Maar zijn dat nu de huizen die we in Maassluis nodig hebben? Het college constateert terecht dat er in het bijzonder een grote behoefte is aan woningen voor ouderen, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. En zo lezen we: het college draagt er zorg voor dat ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is.

Maar, zo vraag ik de verantwoordelijke wethouder: wat komt daarvan terecht? Hoe zit het met die 33 procent?

In Wilgenrijk en op het Balkon maken de heimachines overuren. De eerste woningen op De Kade staan in de aanbieding. Maar daarbij gaat het allemaal om huizen die niet in de hierboven genoemde categorieën vallen. Terwijl er duidelijk een grote behoefte aan is. Daarom komt de VSP met een motie waarin we het college met klem vragen binnen de bestaande nieuwbouwprojecten de afgesproken bouw van sociale woningen zo snel mogelijk naar voren te halen. Daarnaast vragen we expliciet om de bezuiniging op startersleningen terug te draaien.

► MOTIE prioritering sociale woningbouw. (deze motie is met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen; van de coalitiepartijen heeft de PvdA met de oppositie vóór gestemd)