Verkenning alternatieven ophoging A20 geluidswal

Woensdag 4 december 2018: De VSP Maassluis is verheugd dat het overleg tussen het college van Burgemeester & Wethouders en bewonersvertegenwoordigers van de Doornenbuurt heeft geleid tot een pas op de plaats voor een periode van zes maanden. In het overleg met het college en vertegenwoordigers van zowel Kastanjedal als Doornenbuurt is overeengekomen gedurende deze periode alternatieven voor de geluidswal A20 ter hoogte van Kastanjedal/Doornenbuurt te onderzoeken.

Daarbij zal worden gezocht naar een aanvaardbare oplossing die door de bewoners breed wordt gedragen. Daarmee wordt feitelijk uitvoering gegeven aan de aanvankelijk door het college ontraden motie van de VSP die werd ingebracht in het debat op 2 oktober 2018 en dat stemt tot tevredenheid.

Dit resultaat telt, het is soms beter gelijk te krijgen dan het te hebben.

(foto: Wos.nl )

De tekst van de aanvankelijk op 2 oktober ontraden motie kunt u hieronder teruglezen:

VSP Motie Ophogen Geluidswal A20 bij Doornenbuurt

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 2 oktober 2018

Overwegende;

Dat is gebleken dat bewoners van de Doornenbuurt niet voldoende zijn betrokken bij, en geïnformeerd over het plan om tussen hun wijk en de A20 een nieuwe geluidswal aan te leggen; en zich derhalve niet gehoord voelen.

De gemeenteraad ten tijde van het raadsdebat over dit plan op 3 juli 2018 hierover niet goed was geïnformeerd;

Er onder deze bewoners vrijwel geen draagvlak bestaat voor de nu gekozen oplossing;

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en D66 staat dat zij  inwoners nog beter willen betrekken bij wat er speelt, inwoners goed willen informeren en ondersteuning bieden waarmee inwoners geholpen zijn.

Verzoekt het college

de bewonersavond van 8 oktober te gebruiken om samen met de bewoners de mogelijkheden te verkennen van een voor  alle partijen aanvaardbare oplossing en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren

En gaat over tot de orde van de dag

VSP Maassluis

Ton Luijendijk