Stijging kosten WMO maatwerkvoorzieningen

Woensdag 3 april 2019: Vragen naar artikel 51 volgens het reglement van orde.

Bij de Begrotingsbehandeling in november 2018 heeft de VSP aangedrongen op snelle en grondige analyse van de opgetreden stijging
van de kosten voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo.
Een motie met deze strekking werd door het college ontraden en
overbodig verklaard. Met als argument dat de nodige stappen al waren gezet en dat het college op korte termijn naar de raad zou komen met
gevraagde informatie.


De motie werd vanwege die stellige toezegging door de wethouder door
de VSP teruggetrokken. Het eerste kwartaal is voorbij en de gevraagde
informatie heeft de raad nog niet bereikt.
Wel is er een andere wijze van inkoop thematisch aan de raad voorgelegd,
waar pas op middellange termijn effecten van mogen worden verwacht.
Tussentijdse beheersmaatregelen zijn genoemd zonder verdere definitie.

De VSP heeft daarom de volgende vragen;

 1. Heeft het college inmiddels inzicht in de resultaten van ROGplus
  m.b.t. maatwerkvoorzieningen over het eerste kwartaal 2019 en
  derhalve de effecten van de aangekondigde beheersmaatregelen?
 2. Is er al een duidelijke analyse van de oorzaken van de stijging
  die was opgetreden en die al structureel was begroot voor de
  komende jaren?
 3. Kunt u aangeven of en hoe de stijging in relatie staat tot de
  nieuwe wijze van eigen bijdrage heffen door middel van het
  abonnementstarief en het dus met volumestijging te maken zou
  hebben?
 4. Zijn de financiële gevolgen van het resultaatgerichte bekostigen
  al in kaart, en zo ja, hoe groot zijn die gevolgen op dit moment?
 5. Komt u op korte termijn naar de raad met de
  resultaatsverslaglegging over het eerste kwartaal 2019.
 6. Kunt u ons informeren over de stappen die zijn gezet en nog
  zullen worden gezet m.b.t. een verbeter- of beheersplan om de
  stijging van de kosten van de maatwerkvoorzieningen onder
  controle te brengen en om te buigen?