Ton Luijendijk

Column: “Sociaal Maassluis”

Zondag 13 maart 2022: In de afgelopen weken heb ik u met een viertal columns meegenomen langs een aantal belangrijke onderwerpen die in Maassluis de komende vier jaar spelen. Er blijft nog een heel belangrijk onderwerp over dat om nadere toelichting vraagt:

Zorg en Welzijn is de grootste kostenpost binnen de gemeentelijke begroting. Ruim de helft van ons gemeentebudget gaat naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdzorg en Werk en Inkomen.

Er zijn taken bij die er bijna op neerkomen dat we uitvoerder zijn van een in Den Haag vastgesteld beleid, dus zonder eigen beleidsruimte. Maar bij WMO en Jeugdzorg ligt dit aanmerkelijk genuanceerder. Het maakt wel degelijk uit als je met een van beide te maken krijgt in welke plaats dat je woont. Of wij dit als VSP Maassluis nu toejuichen of niet, het is een gegeven waarmee we als gemeente hebben om te gaan. Gemeenteraden bepalen voor een belangrijk deel hoe de uitvoering van deze twee regelingen verloopt.

In de afgelopen vier jaar heeft VSP Maasluis er heel veel aandacht voor gevraagd om Jeugdzorg kleinschaliger samen met Schiedam en Vlaardingen te gaan aanbesteden en organiseren. Dichterbij betekend wat ons betreft meer invloed op de uitvoering, op de wachtlijsten die te lang waren en op de totaal ontspoorde kosten. Vanuit de oppositie hebben wij voor dit aanjagen gehoor gevonden bij de verantwoordelijk wethouder die vervolgens daarin een prima rol heeft gespeeld.

Per 1 januari 2023 is deze Jeugdzorg samenwerking operationeel en daar zijn we blij om. De kinderen waar het om gaat kunnen daarin beter worden geholpen, wachtlijsten kunnen worden bekort, en ook heel belangrijk voor VSP Maassluis, kinderen moeten en kunnen dichtbij geholpen worden als het enigszins kan.

De lokale uitvoering wordt nu ondergebracht bij ROGplus, en dat brengt een andere wens van ons dichterbij, namelijk één gezin, één plan en één regisseur. Wat ons betreft een voorbeeld van effectief samenwerken vanuit de oppositie met het college, samen zoeken naar oplossingen.

Wat betreft WMO maatwerk voorzieningen hebben wij ons sterk gemaakt om de zorg echt ruimhartig in te zetten waar het nodig is. Ook stellen wij, de beschikbare middelen die door de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld, moeten ook worden ingezet. Het hoeft immers geen spaarpot te worden die door zuinig beleid kan worden gevuld.

Maassluis is een mooie plaats om te wonen en te werken met mooie voorzieningen en mooie wijken. Als het in het leven niet loopt zoals je had gedacht of gehoopt moet Maassluis een stad zijn die sociaal en ruimhartig is naar die inwoner die wat minder fortuinlijk is. Ruimhartig als het nodig is maar oprecht selectief als dat van ons wordt gevraagd.

Vanuit onze kernwaarden Verantwoord, Sociaal en Positief hebben wij hierover ideeën en die brengen we doorlopend voor het voetlicht.

“Een mooi Maassluis is een sociaal Maassluis. Kies daarom VSP Maassluis, Lijst 10″

Ton Lijendijk, Lijsttrekker voor VSP Maassluis