Schriftelijke vragen aan het college over de Spreidingswet

4 februari 2024: De Spreidingswet is per 1 februari 2024 van kracht en provincies en gemeenten hebben hier een taakstelling om asielopvangvoorzieningen mogelijk te maken. Voor VSP Maassluis is dit reden geweest om het college van B&W een aantal schriftelijke te stellen met een inleiding ter verduidelijking wat dit zou kunnen betekenen voor Maassluis en buurgemeenten. Bijzonder is wel dat de gemeenteraad van buurgemeente Westland op 31 januari 2024 een motie heeft aangenomen om zowel Den Haag als de provincie te kennen te geven dat de spreidingswet niet inpasbaar zou zijn. Wat dit voor Maassluis voor effect zal hebben is vooralsnog onduidelijk. Het heeft daarom onze voorkeur om zo spoedig mogelijk helderheid te krijgen van het college en mede op basis van beantwoording op korte termijn met elkaar het gesprek aan te gaan.

2 februari 2024:

Artikel 51-vragen Spreidingswet een dilemma of uitdaging voor Maassluis

Geacht College,

Wij hebben kennis kunnen nemen van De wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen de zogenaamde Spreidingswet. Deze wet is per 1 februari 2024 van kracht. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten.

Het aantal opvangplekken nodig voor asielzoekers is voor de komende twee jaar vastgesteld en worden (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente. Een overzicht van de indicatieve verdeling per gemeente is gepubliceerd in de Staatscourant van 31-01-2024

Voor de gemeente Maassluis zou dat betekenen : 181 opvangplaatsen waarvan 15 geschikt ten behoeve van de opvang van amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende schriftelijke vragen conform Art51 van het Reglement van Orde:

  1. De indicatieve verdeling is gebaseerd op inwoneraantal en sociaal economische positie. Vraag: bent u het eens met de motivatie achter deze indicatieve verdeling ?
  2. Vóór 1 november 2024 zal de CdK verslag uitbrengen aan de Staatsecretaris van Justitie & Veiligheid. Welke stappen gaat u als college nemen tussen 1 feb 24 en 1 nov 24 ?
  3. Niet alleen Maassluis maar ook onze buurgemeenten zullen op dit gevoelige onderwerp worden uitgenodigd deel uit te maken van de provinciale regietafels (PRT’s). Is hier nog ruimte voor vooroverleg met de gemeenteraad van Maassluis en zo ja hoe denkt u hier invulling aan te geven ?
  4. Maassluis heeft al sinds enkele jaren invulling gegeven aan opvang van asielzoekers en gezorgd voor huisvesting van statushouders, meer dan aanvankelijk verlangd. Bent u het met ons eens dat dit zeker zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de PRT ? en zo ja wat zullen dan de afwegingen hierin zijn?
  1. Maassluis heeft al veel inspanningen geleverd om ruimte te bieden voor bijzondere groepen zoals de afgelopen jaren aan Asielzoekers, Statushouders en Oekraïners. Daarnaast verblijven er een 900 arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen die voornamelijk werkzaam zijn buiten onze gemeentegrenzen. Bent u het met ons eens dat ook dit zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de PRT?
  2. Ten slotte: wij willen er op wijzen dat de bevolkingsdichtheid van Maassluis ten opzichte van de eerder genoemde buurgemeenten een wel heel bijzonder beeld laat zien.

Gemeente                            Inwoners per Km2                             Opvangplaatsen / amv’s

Midden-Delfland :                                   413                                                    133  / 11

Westland              :                                 1.423                                                    702 / 60

Vlaardingen          :                                3.214                                                    351 / 30

Maassluis              :                                4.044 (!)                                              181 / 15

Mede gezien het gegeven dat de gemeenteraad van Westland in meerderheid op 1 februari 2024 heeft besloten de spreidingswet niet uit te voeren is deze verdeling binnen onze regio volgens u dan nog wel reëel en haalbaar?

 

Hans van der Burg

Fractievoorzitter, VSP Maassluis