Onderwijsachterstanden……Vragen aan het College

Donderdag 4 april 2019: Op 28 maart stuurde het college de raad een Raadsinformatiebrief over het onderwerp ‘coalitieakkoord en budget Interbestuurlijk Programma en Onderwijsachterstanden’.

Deze brief roept bij de fractie van de VSP een aantal vragen op. Daarbij gaat het met name om de onduidelijkheid over de mogelijkheid om de ambities uit het coalitie-akkoord zoals die ook zijn opgenomen in de tekst van de programmabegroting 2019-2022, te realiseren.

Daarom stelt de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde. Voor de duidelijkheid delen we onze vragen in per onderwerp. Daarbij richten we ons eerst op de te verwachten financiering voor het onderwijsachterstandenbeleid.

1. U schrijft dat het te verwachten budget duidelijk is en dat u weet wat u kunt inzetten voor de doelgroep. Als u dat weet, wat belet u dan om dit nu aan de raad mee te delen?

2. Is de financiering dermate structureel dat u deze nu wel kunt inboeken in het meerjarenperspectief?

Waar het gaat om de financiering uit het Interbestuurlijk Programma is er nog geen begin van duidelijkheid. Bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 heeft de fractie van de VSP al aangegeven dat zij grote vraagtekens zet bij het opnemen van in de
ogen van de VSP belangrijke, waardevolle en op onderdelen noodzakelijke beleidsvoornemens in het sociaal domein zonder dat daar een deugdelijke financiering voor is verzekerd. Het ging daarbij om een totaalbedrag van € 350.000.


Uit de raadsinformatiebrief maakt de VSP op dat het college ervanuit gaat dat de IBP-gelden niet of in elk geval niet voor het volledige bedrag beschikbaar zullen komen. U schrijft immers al actief op zoek te zijn naar andere externe financieringsmogelijkheden.

1. Wanneer verwacht het college duidelijkheid over de mogelijkheid om IBP-gelden in te zetten voor de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens?

2. Is de indruk van de VSP juist dat het college er bij voorbaat van uitgaat dat het in de programmabegroting genoemde bedrag van € 350.000 niet beschikbaar zal komen uit de IBP-gelden?

3. Waarom heeft het college in de programmabegroting 2019-2022 niet aangegeven dat bij de toekenning van IBP-gelden co-financiering gevraagd wordt?

4. Kan het college aangeven welke middelen het voor deze co-financiering had willen gebruiken?

5. Kan het college aangeven uit welke middelen co-financiering mogelijk is als er gebruik kan worden gemaakt van de in de RIB genoemde andere externe financieringsmogelijkheden?

6. Mochten de IBP-gelden en/of andere externe financiering er niet komen, betekent dit dan dat de aan de IBP-gelden gekoppelde beleidsvoornemens definitief niet kunnen worden uitgevoerd?

7. Is het college het met de VSP eens dat het onwenselijk is om beleidsvoornemens in een begroting op te nemen als daar geen deugdelijke financiering voor beschikbaar is?

Met vriendelijke groet,
Ton Luijendijk
Fractievoorzitter VSP Maassluis