“Omgekeerd Inzamelen van Afval..”

Dinsdagavond 19 november 2019: “Waarom eerst 1,3 miljoen euro investeren en vinden dat de burger moet veranderen als er voor het overblijvende restafval een prima mechanische oplossing voorhanden is?? Rotterdam en andere gemeenten gaan ons daarin voor….

De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten met het voorstel van het college in te stemmen en over te gaan tot het “omgekeerd inzamelen van afval..” De oppositiepartijen VSP, MB, CU en FvM hebben hier de nodige kritische kanttekeningen bij geplaatst. Een motie van de VSP om coalitie en college tot andere inzichten te bewegen heeft het niet gehaald; al vrij snel werd in het debat duidelijk dat de coalitiepartijen tegen deze motie zouden stemmen. De inbreng van dhr Luijendijk , fractievoorzitter van de VSP, wordt hieronder weergegeven:

“Voozitter, voor ons ligt het Raadsvoorstel waarin opgenomen het voorkeursscenario “Omgekeerd Inzamelen”. Wij kunnen dit voorstel zoals het nu wordt voorgesteld in haar uitwerking, niet steunen. Het gaat uit van een aantal ingrijpende veranderingen bij het bronscheiden. Veranderingen ja, want bronscheiden doen we nu immers ook al. Echter al vele jaren met een te laag rendement. We komen maar niet boven de 47% scheiding en dus 53% restafval uit. Dit terwijl we volgens opgave van de Rijksoverheid naar 75% zullen moeten. Er is dus nog een grote stap te zetten.


Het rendement kan op verschillende manieren worden verhoogd zoals de vijf scenario’s ons tonen. De maatregelen die voortvloeien uit de keuze voor Omgekeerd Inzamelen, overigens wie verzint er zo’n term, “een vlag die op geen enkele wijze een lading dekt”, gaan in hoge mate uit van gedragsverandering door een negatieve prikkel.
Als we nu maar zorgen, dat het gescheiden afval makkelijk is weg te brengen en we maken het moeilijker om het restafval kwijt te raken zal de burger inzien dat hij profijt heeft van verkleinen van de hoeveelheid restafval.

Voorzitter, wij zijn daar allerminst van overtuigd. Een grote vervuiling van gescheiden stromen door bewust of onbewust verkeerd deponeren, maar ook naast de container plaatsen kan ook een uitkomst zijn. Een ander fors nadeel van de gekozen variant is dat er een pakket massieve kosten en investeringen aan de voorkant moeten worden gemaakt. En dat allemaal vanuit de hoop, dat gedragsverandering door een negatieve prikkel te bereiken is.

De VSP is voor realisme en daarom ons voorstel verwoord in een motie. Neem nu als uitgangspunt de huidige situatie met de bronscheiding zoals we die nu kennen. Ga in de contractonderhandelingen met de AVR, de verwerker van ons restafval (de contracten lopen tot eind 2019 en moeten sowieso opnieuw worden afgesloten), ga in gesprek over het nascheiden van de stroom restafval in de gloednieuwe scheidingsmachine, let wel, naast de deur aan de overkant van het Scheur staat er een!

Informeer de raad op korte termijn wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Voordeel is dat we de 47% als uitgangspunt nemen, de reststroom gescheiden gaat dit percentage alleen maar verhogen. We hoeven dan nog geen overspannen hoop te hebben op gedragsverandering, maar gaan daar gestaag de komende jaren mee door.

Combineer gefaseerd de komende jaren scenario’s met deze methode.
bv. met scenario 1 Optimalisering van de bronscheiding. Faciliteer op positieve en creatieve wijze goed en beter gedrag. Een niet gering groot voordeel van deze keuze is, dat we nu niet aan de voorkant een grote investering hoeven te doen met een volstrekt ongewisse uitkomst. Ook behouden we de mogelijkheid om de komende jaren keuzes te maken, welke gescheiden stromen nuttig zijn en welke misschien zelfs overbodig zijn geworden.