Ombuigingen een enorme operatie niet zonder pijn

Woensdag 4 juli 2019:Na afloop van het debat zijn er 3 moties ingebracht en unaniem aangenomen. Hieronder de verzoeken aan het college zoals beschreven in betreffende moties

Motie Tekorten mei-circulaire, waarin het college wordt verzocht met voorstellen te komen in de begroting 2020-2023 om de tekorten van de mei-circulaire en de beleidsinvesteringen op een evenwichtige wijze te verdelen over alle beleidsterreinen, zodat de begroting in 2023 sluit met een positief resultaat. En zo spoedig mogelijk ombuigingen te realiseren ten einde niet meer dan noodzakelijk middelen uit de algemene reserve te onttrekken.

Motie Jeugd Vakantieland , waarin het College wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor activiteiten tijdens de zomervakantie periode voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Motie Resultaatgericht subsidiebeleid, waarin het College wordt verzocht vanaf de begroting 2020 een paragraaf “subsidies”op te nemen waarin de gemeentelijke doelen, maatschappelijke effecten en daarbij behorende subsidieplafond wordt opgenomen. En in de kadernota 2021 een paragraaf ‘subsidies’op te nemen zodat de raad in staat wordt gesteld om bijtijds richting te geven.

NB: Na inbreng van alle partijen heeft wethouder Van der Wees (Financiën) toegezegd de gemeenteraad op korte termijn te informeren over (structurele) kosten voor het vervangen van sportzaal Haydnlaan… inclusief integraal tijdpad voor het geval er financiële dekking kan worden gevonden voor dat project.