Meer actie nodig voor sporten en bewegen

Voor de VSP is voor de komende jaren het creëren van mogelijkheden voor sport en bewegen van senioren en mensen met een beperking een belangrijk aandachtspunt. Daarom staat het ook in ons verkiezingsprogramma. Allerlei onderzoeken tonen aan dat verantwoord sporten en bewegen voor het welzijn en de levensvreugde van deze mensen ontzettend belangrijk is. Daarom heeft de VSP in november van harte een motie van onze collega’s van de ChristenUnie ondersteund waarin aandacht werd gevraagd voor sporten van mensen met een beperking.
Die motie vraagt het college van burgemeester en wethouders te onderzoeken hoe de mogelijkheden tot bewegen en sporten voor die mensen kunnen worden uitgebreid. Sportverenigingen, zwembad, clubs, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen en/of fysiotherapeuten zouden hierbij betrokken moeten worden.
In een zogenoemde raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de uitvoering van de motie. En wat blijkt: al sinds augustus vorig jaar is er in Maassluis een ‘beweegcoach’ actief. Die moet onder meer vraag en aanbod in kaart brengen en allerlei partijen betrekken bij de uitwerking van mogelijkheden. Dus rijst de vraag: wat is er inmiddels bereikt? Dat valt de VSP erg tegen, al moet wel worden aangetekend dat de bewegingscoach maar voor 1 dag per week is ingehuurd.

Twee citaten uit de brief, met excuses voor het ambtelijk taalgebruik:
“Aan de hand van de mogelijkheden binnen Maassluis en omliggende gemeenten gaat de beweegcoach op zoek naar de meest passende match. Deze matching bestaat naast individuele begeleiding van de hulpvragen ook uit contacten met, en indien nodig ondersteuning van, de sport- of beweegaanbieder. Inmiddels zijn door de beweegcoach een aantal intakegesprekken gevoerd en matchingstrajecten ingezet. Het streven is om de doelgroep zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij regulier c.q. bestaand aanbod.” “In de loop van de tijd zal de beweegcoach zich ook ontwikkelen naar een meer aanjagende rol in het sportsegment. Door ondersteuning, advies, kennisdeling en begeleiding worden sportaanbieders gestimuleerd om een aandeel te leveren in de sportparticipatie van mensen met een beperking. Het opstarten van nieuw aanbod is echter geen doel op zich. Door het matchen van vraag en aanbod, een goede regionale samenwerking en afstemming én het opzetten van een divers netwerk zal duidelijk worden of en zo ja welk aanbod er (in de regio) ontbreekt.”
Samengevat: er is veel gedaan, maar nog niets concreets bereikt. Dat gaat de VSP veel te langzaam en bovendien is er geen enkele aandacht voor de behoefte van senioren. Dus gaat de VSP alles op alles zetten om dit in de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad mogelijkheden voor sport en bewegen van senioren en mensen met een beperking daadwerkelijk te regelen.

U vindt de raadsinformatiebrief en de bijlage op:
maassluis.raadsinformatie.nl/modules/8/Raadsinformatiebrieven/434657