“Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”

Woensdag 3 maart 2021: Naar aanleiding van de motie “laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”, welke door de gemeenteraad unaniem aangenomen in 2018, heeft het college in november 2019 een Aanvalsplan Basisvaardigheden opgesteld. Door de huidige problemen met het onderwijs aan kinderen als gevolg van de Coronamaatregelen maakt de VSP zich zorgen. Het is daarom dat de VSP op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde het college de volgende vragen heeft gesteld:

Aan: College van B&W
Van: VSP Maassluis
Datum: 2 maart 2021

Geacht college,

Op 7 november 2019 deed u in een Raadsinformatiebrief mededeling over de acties die u voornemens was te ondernemen n.a.v. de motie “Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”.

Genoemde RIB gaf aan wat de omvang van deze problematiek op dat moment was in Maassluis. Deze bleek groter dan gemiddeld.

Om de problematiek aan te pakken was een aanvalsplan opgesteld. Door de huidige problemen met het onderwijs aan kinderen als gevolg van de Coronamaatregelen maakt de VSP zich zorgen en heeft – gegeven de ernst van het probleem – hierover de volgende vragen conform artikel 51. van het Reglement van Orde..

 1. Wat is de voortgang in de uitwerking van het Aanvalsplan?
 2. Welke concrete acties zijn ondernomen om laaggeletterdheid in Maassluis tegen te gaan en welke resultaten zijn geboekt?
 3. De capaciteit van het Taalhuis was ten tijde van de RIB onvoldoende,
  maar door aanvullende maatregelen zou die op jaarbasis voorlopig
  afdoende zijn. Hoe is de situatie nu wat de capaciteit betreft?
 4. Het budget gereserveerd ten behoeve van de inzet van een coördinator en een aanjager was in 2019 niet structureel. Wat is de status daarvan nu?
 5. De gevolgen voor de schoolresultaten van veel kinderen in de huidige
  coronatijd zijn verontrustend, zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Welke maatregelen gaat het college nemen, om te voorkomen dat de huidige schoolverlaters de nieuwe laaggeletterden worden?

Fractievoorzitter VSP Maassluis
Ton Luijendijk