Inbreng VSP vaststellen Kadernota 2021-2024

dinsdagavond 16 juni 2020: “De VSP kiest voor een levendige stad waar het goed wonen is en waar we omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving…”

Met de behandeling door de gemeenteraad van de voorgelegde kadernota door het college van Burgemeester en Wethouders heeft de VSP een motie ingebracht in het kader van Maatwerkvoorzieningen en Huishoudelijke hulp bij de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in voorliggende jaren, welke door de gehele raad wordt ondersteund, en de verantwoordelijk wethouder heeft helder aangegeven deze handschoen op te pakken.

De inbreng van de VSP in dit debat, door fractievoorzitter Ton Luijendijk, is hieronder weergegeven:

“Voorzitter,
Niet eerder was een Kadernota zo omgeven met onzekerheden als deze die we vanavond bespreken. Ontwikkelingen rondom de coranacrisis hebben het openbare leven een aantal maanden bijna stil gelegd. De economie kwam piepend en krakend in een lagere versnelling. Dit niet alleen in Nederland maar vooral ook mondiaal.


De Rijksoverheid heeft in een nog nooit vertoonde exercitie een steunpakket naar bedrijven en burgers in gang gezet met een omvang die haar gelijke niet kent en heeft daarbij onmiddellijk de koppeling van samen de trap op stop gezet. De diepe zakken waarover de staatsecretaris sprak gelden vooralsnog nog niet voor de decentrale overheden. Dat is de realiteit en in die realiteit moeten we deze Kadernota zien en bespreken. Wij zullen ons daarom zeer beperken in details van de inhoud omdat deze al onzeker waren op het moment van schrijven.

U schrijft op blz 9: De gepresenteerde cijfers in deze kadernota zijn nog exclusief de effecten van de coronacrisis. Dan is meteen maar duidelijk dat het spreken over de kaders 2021-2024 met deze kadernota een hoog speculatief karakter heeft. Wij zullen ons daarom beperken tot het bespreken van een paar hoofdlijnen en daar onze richtinggevende mening over uitspreken.

De transformatie van het Sociaal Domein die moet uitmonden in verdere samenwerking bij jeugdzorg binnen MVS is van groot belang. Vanuit een breed gedragen inhoudelijke visie komen tot een andere aanpak en ontwikkeling van de organisatie en de inkoop om zo beter beheersbare zorg te kunnen bieden aan hen die het echt nodig hebben. We zijn tegen de grenzen van houdbaarheid van het vigerende systeem aangelopen. Daarom is transformatie geen keuze meer, maar dringende noodzaak.

Het vorige week besproken rapport Herijking Jeugdhulp biedt wat de VSP betreft allereerst een goede analyse van de gegroeide status-quo, maar geeft ook voldoende goede aanzetten om de transformatie handen en voeten te geven. Wij spreken daarom het vertrouwen uit dat we daar de goede stappen kunnen gaan zetten. We zien met belangstelling het koersdocument dit najaar tegemoet.

De uitvoering van de WMO baart ons echter nog steeds wel grote zorgen. De bijna onomkeerbare autonome ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en helaas nog steeds het abonnementstarief, zorgen voor een structureel en groeiend tekort. Kort gezegd: dit is niet houdbaar. We zullen dus naar nieuwe wegen moeten zoeken om een trendbreuk te bewerkstelligen. Immers, als we de dingen blijven doen zoals we ze deden, zullen de uitkomsten zijn zoals ze waren.

Als de Rijksoverheid niet de perverse prikkel van het abonnementstarief van de nek van de gemeenten haalt, zullen wij zelf nieuwe innovatieve methoden moeten ontwikkelen om volumegroei te beperken om zodoende te zorgen dat de hulp daar wordt aangewend waar deze ook voor is bedoeld. Ons dringt een vergelijking op naar de stappen die nu worden gezet in de herijking van de Jeugdhulp.

Het toekennen van Huishoudelijke hulp en andere verstrekkingen binnen de WMO zouden we naar onze mening anders en beter geborgd moeten gaan organiseren. Wij dagen het college uit hier de handschoen op te pakken. Outside the box met nieuwe frisse ideeën te komen. Ook hier: niets doen is geen optie. Procedureel hebben wij wel een voorstel. Wij hebben daarvoor een motie voorbereid. Herijking toeleiding Maatwerkvoorzieningen en Huishoudelijke hulp WMO

De Omgevingswet ofwel de wet die een oplossing moest bieden voor een niet gevoeld en niet bestaand probleem. De VSP is van meet aan kritisch geweest over deze wet en de gevolgen die de invoering zou hebben. Gelukkig is de invoering al voor corona uitgesteld, waarbij ook nog geen nieuwe datum is vastgesteld. Ondertussen lopen de voorloopkosten door helaas. Een ingeboekte derving aan inkomsten aan leges kan komen te vervallen. Wij spreken de hoop uit dat van uitstel afstel komt van een wet die ingewikkeld, vertragend en vooral ook de rechtsongelijkheid bevorderend zal zijn.

Over het gestuntel met de overschrijding van het leerlingenvervoer kunnen we kort zijn. Broddelwerk dat niet meer mag voorkomen en vooral ook waar een wethouder wel politiek verantwoordelijkheid voor moet nemen. Een volgende uitglijer zullen we dan ook niet meer zo laten gaan.

Wat betreft de kostenstijgingen bij Vraagraak € 275.000,- incidenteel en € 175.000,- structureel is onze vraag aan de wethouder: Is hiermee rekening gehouden met de werking en nieuwe functieinhoud van Vraagraak na invoering van de Herijking? Kan de wethouder ons gerust stellen dat door meer en betere efficiëntie dit bedrag dan juist weer kan worden afgeschaald?

Wat betreft de vervanging van een mobiele camera, (wat slijten die dingen hard zeg) zouden wij liever willen overgaan op vaste camera’s in de stad op belangrijke hotspots. Nee, wij zijn niet doof voor het privacyargument, maar de burger is het zat om geconfronteerd te worden met a-sociaal gedrag. Een netwerk van vaste camera’s doet meer recht aan een structurele oplossing voor de verloedering en verhuftering van de publieke ruimte. De afgelopen periode tijdens de coronabeperking is dit op meerdere plaatsen in de stad pijnlijk duidelijk geworden.


De VSP wil na het reces hierover een principiële gedachtenwisseling voeren met het college. Wil de burgemeester ons toezeggen hiervoor het voortouw te nemen om dit gesprek in de raad aan te gaan en hiervoor een debatstuk aan de raad voor te leggen?

Subsidies.
In het licht van de huidige situatie roept de VSP het college op de diverse ontvangers van subsidie welwillend tegemoet te treden in deze moeilijke tijd. Wees ook kritisch en reflecterend naar de vermijdbare kostenposten. Bijv. een post als Citymarketingsbeleid van € 177.000,- zou in de huidige situatie best wel een tandje minder kunnen. 

Waar voor de VSP wel stevig op moet worden ingezet is het voortbestaan van onze sport- en cultuurverenigingen die door corona hard worden getroffen. De VSP wil hier een proactieve en ruimhartige benadering in maatwerk. De problemen zijn divers en moeten met verstand en gevoel worden opgelost.

Datzelfde geldt voor Theater Koningshof. Het theaterdeel kan voorlopig niet kostendekkend uit de voeten. Breng zo nodig dat onderdeel tijdelijk in slaap om het later wakker te kussen. Houd de vitale rol van de Koningshof als plaats van ontmoeting, de Muziekschool en de Jeugdtheaterschool overeind, zodat we daar niet worden verrast, maar schaal af wat niet strikt noodzakelijk is.

Voorzitter,
De voorliggende kadernota gaat nog uit van voldoende Weerstandvermogen. Zoals gezegd, dit nog zonder rekening te houden met de gewijzigde cijfers door de coronacrisis. Onze keus zou zijn: Houd de vitale verenigingen en voorzieningen in de stad de komende tijd overeind, zeker zolang we nog niet weten hoe de tegemoetkomingen uit het gemeentefonds zullen zijn.

Als dat ten koste gaat van onze algemene reserve en daarmee van ons weerstandvermogen, dan moet dat maar. Die zorgen lossen we dan later weer op, want: wat omvalt en niet meer is, zijn we kwijt. Een stad zonder sport en cultuur is een dode stad met levende inwoners. Sport en cultuur is het levenselixer van een samenleving waarvoor offers gebracht moeten worden. Waar deze bloedsomloop verdwijnt en opdroogt, krijgen inwoners bloedarmoede.

De VSP kiest voor een levendige stad waar het goed wonen is en waar we omzien naar de kwetsbaren. Daarin investeren is investeren in een gezonde toekomst.