Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling

Dinsdag 3 november 2020: Tijdens de begrotingsbehandeling 2021-2024 heeft de VSP het college opgeroepen daar waar mogelijk soepel en ruimhartig te zijn in het interpreteren van de regels en niet het obstakel te zijn in het overleven, maar een deel van de oplossing te zijn in deze moeilijke corona tijd voor vele ondernemers. Hieronder de inbreng door de fractievoorzitter dhr. Luijendijk van de VSP in het debat over de begrotingsbehandeling 2021-2024.

“Voorzitter,

Corona trekt een erg grote wissel op en in het leven van veel Maassluizers. Veel inwoners van onze stad zijn in grote onzekerheid over werk en inkomen. Ouderen zijn vaak verstoken van het voor hen zo belangrijke fysieke en feitelijke contact met hun dierbaren. De eenzaamheid in ouderenwoningen en verpleeghuizen is vaak ronduit schrijnend te noemen. Het is een eenzaamheid die wij allen niet op het netvlies hadden toen dit vorig jaar als motto werd gekozen voor het kerstfeest in de stad. Dit lijkt trouwens inmiddels al een eeuw geleden.

Over eenzaamheid gesproken: welke initiatieven heeft het college genomen om invulling te geven aan het voornemen om levensbegeleiders in te zetten bij de strijd tegen eenzaamheid, met name bij ouderen? Sommige inwoners zijn genoodzaakt een beroep te doen op ondersteuning van één van de ad-hoc in het leven geroepen corona-regelingen waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt.

De uitvoering van deze noodmaatregelen met alle problemen ook door het moeilijke werken in coronatijd, is tot op heden goed verlopen. Onze waardering voor alle ambtelijke inspanningen. Ook Maassluise ondernemers, die nu worden geconfronteerd met een tweede sluiting, staat het water nu vaak aan de lippen. Wij delen de zorg met en voor deze groep.

De VSP roept het college dan ook op, waar mogelijk soepel en ruimhartig te zijn in het interpreteren van de regels en het toepassen van de mogelijkheden van openingstijden en het exploiteren van terrassen. Uiteraard wel binnen de grenzen van de coronaregels. Wees ook soepel en flexibel bij het innen van belastingen en heffingen. Wees niet het obstakel in het overleven, maar wees een deel van de oplossing voor deze ondernemers.

We denken hier ook aan de zorgen die sportclubs en culturele verenigingen hebben voor hun voortbestaan nu de beperkingen ook daar weer hard aan komen. In dat kader vragen wij het college in navolging van het verzoek van de MSR in elk geval af te zien van de bezuinigingsvoorstellen die de sportverenigingen treffen. Wees verstandig en ga vooral ook in gesprek met alle geledingen zoals de MSR en de CRM, maar ook met individuele verenigingen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor soms onconventionele oplossingen. Er zal een tijd komen na de coronacrisis waarin we deze haarvaten van onze samenleving weer hard nodig hebben.

Voorzitter, Ook in het sociaal domein zullen we ongetwijfeld te maken krijgen met de effecten van de coronacrisis. Reden te meer om vaart te zetten achter een aantal ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet.  Via het koersdocument ‘Herijking Jeugdhulp in MVS verband’ is de weg inmiddels ingezet naar een herijking van de Jeugdhulp, die de toegang tot de uitvoering van die hulp aan jongeren dichtbij, meer zal vormgeven. Daarbij zal meer gebruik worden gemaakt van het natuurlijk lokaal aanwezige netwerk. Met als doel betere zorg en beter beheersbaar in kosten.

Het uittreden uit de GRJR is daarbij een pittige, maar wel noodzakelijke stap. De optimale schaalgrootte voor een gemeenschappelijke regeling was in het geval van de GRJR te ver uit het zicht. Dat kan en wordt nu dus ook beter. Zo kunnen we uitvoering geven aan onze opdracht bij de decentralisatie van 2015. ‘Organiseer goede zorg dichtbij waar mogelijk en verder weg als het niet anders kan’.

Daarnaast is op initiatief van de VSP een onderzoek uitgevoerd naar maatwerkvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Inmiddels ligt er een gedegen rapport van bureau LPBL over het gebruik van maatwerkvoorzieningen in Maassluis. Deze analyse is wat ons betreft glashelder. Door anders en beter te organiseren en te acteren kan de zorg aan degenen die het echt nodig hebben en er qua draagkracht ook recht op hebben, effectiever worden vormgegeven. Dit, en dat is toch wel verrassend, in weerwil van het abonnementstarief. Hier ligt dus voor het komende jaar nog een stevige uitdaging aan het college. Wij hebben een motie voorbereid die richting aangeeft aan een uitvoeringsnota die uitgaat van de analyse van LPBL.

Motie: Uitvoeringsnota Maatwerkvoorzieningen We hebben immers de opdracht als gemeente de zorgtaak in de uitvoering van deze voorzieningen voor onze kwetsbare medeburgers te beheren door verantwoord en verantwoordelijk om te gaan met de beschikbare middelen. (deze motie is unaniem , 23 stemmen vóór, aangenomen )

In de commissie hebben we wat dat betreft al onze vraagtekens geplaatst bij het voornemen om fors te gaan bezuinigen op de regiotaxi. We vragen de wethouder met klem om met name naar draagkracht te kijken in het verdelen van de pijn.

Voorzitter, Over de begroting als geheel kan ik kort zijn. De begroting heeft een sluitend meerjarenperspectief en dat is een goede prestatie in deze onzekere tijd. Wil Maassluis een autonome gemeente blijven, dan is dat een absoluut dwingende opgave. Wat de VSP betreft is er sprake van een verantwoord financieel beleid, ondanks alle onzekerheid die de coronacrisis met zich brengt.

Wat echter de uiteindelijke effecten zullen zijn valt nog niet te voorspellen, zo blijkt ook uit de raadsinformatiebrief over corona van 13 oktober. Op basis van wat er nu aan financieel perspectief ligt, geeft de VSP het college een ruime voldoende. Het roer is bij deze wethouder van financiën in goede handen en wij weten dat te waarderen.

Voorzitter, De VSP is een constructieve partij, die weliswaar in de oppositie zit, maar haar rol niet altijd ziet tegenover, maar vaak ook samen met het college, zoekend naar het belang van de stad en haar inwoners. Het coalitieakkoord echter is van u, college. Wij schreven daar niet aan mee en lieten ons ook niet uitnodigen daaraan bij te dragen. Papier is geduldig, zo blijkt maar weer eens in deze coalitieperiode. De ontwikkelingen waardoor we als samenleving zijn overvallen, maakt dat veel aannames tot pure speculatie zijn verwaterd.

Voorzitter,

Wij willen tot slot nog een paar zaken benoemen waarin wij het college willen aansporen.

  • Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het motto van dit college. Jazeker, maar wat de VSP betreft nu vooral voor de groep die op dit moment niet aan de bak kan komen. Daaraan zullen wij nieuwe initiatieven meer gaan spiegelen.

Wij hebben hiervoor een motie voorbereid.

Motie: Nieuwe bouwlocaties in de stad uitsluitend in vullen met Betaalbare huur en Koop. (deze motie is met 4 stemmen vóór en 19 stemmen tegen verworpen)

  • De voortdurende soap rondom de afvalscheiding bevalt ons helemaal niet. Wij roepen het college op om geen goed geld in kwaad geld te steken, maar stappen te zetten om het resterende deel van het restafval ter na-scheiding aan te bieden aan de afvalverwerker. De burger begrijpt nu niet waar u mee bezig bent, dus aan de slag.
  • Motie: Na-scheiden rest van het restafval. (deze motie is niet in stemming gebracht)
  • En hoe staat het met de plannen voor lokaal openbaar vervoer? De VSP daagt het college uit hier ondanks de crisis toch met voorstellen te komen, zodat de burger die hiervan afhankelijk is ook binnen een redelijke afstand kan opstappen en we de hiaten die er nu zijn in het netwerk weer dichten.

Over OV en corona gesproken! Nu wij als overheden veel geld moeten steken in het overeind houden van dat openbaar vervoer, vindt de VSP, dat we daar ook wat voor terug moeten vragen. Wij pleitten in het verleden al meermaals voor gratis openbaar vervoer voor minima en AOWers met een laag inkomen. Deze vraag zouden wij nu willen vertalen naar een eerste voorwaarde bij het in leven houden van datzelfde openbaar vervoer. Op deze wijze maken we van de nood van de crisis, die ook het openbaar vervoer hard treft, een deugd.

Motie: Gratis OV voor minima en AOWers met laag inkomen en te duiden groep. (deze motie is met 4 stemmen vóór en 19 stemmen tegen verworpen)

Tot slot:

  • Er is nog altijd geen concreet plan om in de binnenstad een adequate openbare sanitaire voorziening te realiseren. Wanneer kunnen we op dit punt eindelijk eens actie verwachten?

Motie: Prioriteit voor een publieke Sanitaire voorziening in de binnenstad. (deze motie is na duidelijke toezegging van de wethouder ingetrokken)