VSP in debat over verkeersontsluiting De Kade

Dinsdag 22 januari 2019:

 

Voorgestelde varianten inzake onderzoek verkeersontsluiting De Kade zijn voorgelegd ter consultatie aan de gemeenteraad.

Hierbij de tekst als inbreng in het debat zoals uitgesproken door de fractievoorzitter van de VSP, Ton Luijendijk

“Voorzitter,

Op 18 december werden we door het college geconsulteerd over de vervolgstappen na kennisname van het onderzoek naar ontsluiting van de Kade van bureau Graumans. De waarde van dit second opinion onderzoek is er wat ons betreft in gelegen dat nog duidelijker naar voren is gekomen wat er kan, maar misschien vooral ook, wat er ook niet kan. Eenvoudige en direct voor de hand liggende oplossingen zijn er niet zo leert de uitkomst van het rapport. Aan iedere oplossingsvariant kleven nadelen.Wel komen er duidelijke voorkeursvarianten naar voren die kansrijk zijn.

Cruciaal is, zo blijkt, of het mogelijk zal zijn een gelijkvloerse kruising tussen de Deltaweg en de laan 40 / 45 z.g. Stationsplein te realiseren of misschien  beter geformuleerd zal worden toegestaan. Immers dan kan het Havenplein als hoofdontsluiting voor het verkeer van en naar de veerboot en de bewoners van het Hooft, voor die verkeersstroom worden gesloten. In de reactie op de vragen en opmerkingen vanuit de commissie gaf de wethouder aan, er verstandig en pragmatisch in te zitten. Hij gaf aan vooralsnog vol in te zetten op een toestemming van de RET en MRDH om een gelijkvloerse kruising op het Stationsplein mogelijk te maken. Zonder die toestemming komen immers alle varianten en deeloplossingen in een ander daglicht.

Wij spraken toen ons vertrouwen uit in deze opstelling en aanpak van de wethouder om hiermee nu eerst en met prioriteit aan de slag te gaan. Wat wij hier op dit moment aan toe willen voegen; Wij zijn er van overtuigd geraakt dat er ook een goede veilige en vooral ook leefbare oplossing  moet worden gevonden voor het gebruik van de Julianalaan. Een sterke toename van het verkeer daar zou de leefbaarheid en veiligheid ontoelaatbaar onder druk zetten. Wij hebben geen behoefte om dat nu hier op dit moment verder uit te diepen omdat de feiten voldoende bekend zijn.

Op dit moment hangt alles af, of er een oplossing kan worden gerealiseerd die uit gaat  van een gelijkvloerse kruising op het Stationsplein. Het vertrouwen dat wij uitspraken in december in de inspanningen en de aanpak die de wethouder op dit punt maakt, willen wij hier nogmaals uitspreken. Wethouder ga vooral nu door op deze weg van reduceren en wegstrepen.

Informeer ons als u bekend bent en wetenschap heeft van de toepasbaarheid van de gelijkvloerse kruising Stationsplein. Na consultatie en inventarisatie daarover met deze raad, weten we meer over de mogelijkheden waarna u vervolgens met voorstellen komt met haalbare oplossingen die recht doen aan alle randvoorwaarden waarover we eerder spraken en leg dit aan de raad voor. “