Inbreng VSP – Debat Kadernota 2019 – 2022

30 september 2018: In uw inleiding geeft u eigenlijk zelf aan waar volgens de VSP bij deze Kadernota de schoen wringt.

U stelt dat het gemeentefonds de komende jaren blijft meegroeien met de rijksuitgaven. Maar dat betekent ook onvermijdelijk dat het accres lager is als het economisch tegenzit. En die kans is volgens economen en oud-president Wellink van de Nederlandsche Bank aanzienlijk. Iedereen weet dat we op dit moment op de top van de economische golf surfen en dat de kans meer dan reëel is dat de economische groei gaat afzwakken of stagneren.

Om dan nu in het eerste jaar van zijn aantreden, voor 2019 zo’n groot begrotingstekort te willen accepteren en te menen, dat in de jaren daarna te zullen dichten, is een vorm van wensdenken van dit college dat volgens de VSP grenst aan roekeloosheid.

De afgelopen twee collegeperioden stonden in het teken van de restauratie van de financiële positie van onze gemeente.

Dit college meent dat de tijd gekomen is daarvan te gaan consumeren. In het debat over de Kaderbrief noemden wij dit al het Verjubelen van het resultaat van jaren solide financieel beleid.

Voorzitter,

Ik begin willekeurig met een punt waar de VSP het absoluut niet mee eens is: de halvering van het budget van de Rekenkamer. De Rekenkamer is voor de raad een belangrijk controleorgaan en twee onderzoeken per jaar vinden wij absoluut niet te veel.

Vergunningen: we gaan de rompslomp verminderen en tot een minimum beperken, lees bezuinigen. Maar voorzitter, een vergunning is niet alleen maar lastig, maar is vooral ter voorkoming van overlast, ongelukken en calamiteiten. Dat vraagt ook om zorgvuldigheid.

Eén van de onderwerpen waar sprake is van stijging van uitgaven is de ambtelijke formatie.

Sprak de Kaderbrief nog over een taakstellende ruimteschepper vanuit de organisatie van € 200.000,-, nu noemt u een reeks van onderwerpen waarvoor formatieuitbreiding wordt aangekondigd.

  • Lokaal veiligheidsbeleid.
  • Handhaving en toezicht
  • Voortzetting formatie Citymarketing
  • Centrummanager
  • Uitbreiding OAB (OnderwijsAchterstandenBeleid )

 

U spreekt van een aantal ambities. Dat is prima en dat past ook bij een enthousiast en verjongd college. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te maken.

Het college wil extra investeren in de aanleg en onderhoud van het openbaar groen. Prima zou je zeggen. De slechte staat van het openbaar groen op een aantal plaatsen in de stad wordt aangepakt. Maar is daar wederom een extra financiële impuls voor nodig en wordt het dan wel beter?

Wat is er dan met het extra geld gedaan dat in de afgelopen jaren hiervoor is uitgetrokken?

In onze sterk vergrijzende stad wil het college extra inzetten op een actieplan spelen. Klinkt heel mooi en sympathiek, maar dit is naar onze mening vermijdbaar en niet echt noodzakelijk, zeker als dit bijdraagt aan het oplopen van het begrotingstekort

Bij cultuur wordt ook in bus geblazen met een impuls voor lokale evenementen met maar liefst € 50.000,- tot € 70.000,- structureel.      Wij zijn niet bij voorbaat enthousiast over deze accent verschuiving. Ik kom daar zo nog op terug.

Ook lezen we dat we € 30.000,- structureel gaan uittrekken voor wijkdeals, omdat we er zulke goede ervaringen mee hebben. Zouden we hiervan niet eerst als raad kennis nemen, alvorens daar zoveel structureel geld voor uit te trekken?

Dan worden er nog een paar grote bedragen genoemd in het sociaal domein. Voor Jeugdhulp wordt een budget verhoogd van € 500.000,-.     De VSP heeft in de afgelopen jaren net als andere fracties hierover kritische vragen gesteld, maar dat half miljoen valt ons wel erg rauw op het dak. Zo los gesteld zegt ons dit weinig, graag zien we daar meer onderbouwing.

Een aantal onderdelen van de ambitie van dit college kan op de instemming van de VSP rekenen.

Openbaar vervoer beschikbaar voor minima. In het verkiezingsprogramma van de VSP was dit toegespitst op de groep ouderen, maar wij hebben uiteraard geen bezwaar tegen een bredere doelgroep.

Een plan van aanpak verwarde personen. Deze problematiek gaat ook aan Maassluis niet voorbij, goed dat daar een plan voor komt. Wat ons betreft moet het vooral ook gaan over de vraag waarom er blijkbaar een groeiende groep is die tussen de wal en het schip komt.

Uitvoering plan van aanpak Maassluis Dementievriendelijk. Dat is de VSP uit het hart gegrepen. Een groeiende groep ouderen met deze problematiek is in een thuissituatie bezig zich een weg te zoeken in de regeltjes voor voorzieningen die wel of niet beschikbaar zijn. Dit moet beter en inzichtelijker.

Bestrijding eenzaamheid in een integrale aanpak. De VSP hamert al jaren op deze problematiek, niet alleen bij ouderen, maar helaas ook bij jongeren. Hoog tijd om daar met een plan van aanpak te komen en dit actueel op de agenda te plaatsen.

Bevorderen doorstroming op de woningmarkt. Wat de VSP betreft met een focus op de woonlasten van mensen. Heel veel mensen willen wel gepast gaan wonen, maar kunnen het eenvoudig niet betalen. Wij denken aan transparante oplossingen die uitgaan van woonlasten, waardoor mensen letterlijk verleid worden.

Ook de levensbegeleider uit ons verkiezingsprogramma komt in uw nota voorbij. Daar zijn wij blij mee, beter een goed idee gekopieerd dan een mindere zelf bedacht zullen we maar zeggen.

Dan en tot slot nog meer cultuur: Muziek en jeugdtheatereducatie in de klas voor ieder kind. Dit is en blijft een harde wens van de VSP. Kinderen die samen spelen en zingen, ontwikkelen zich sociaal en cognitief beter en worden ook slimmer, zoals uit vele onderzoeken blijkt. Hiermee heeft de VSP meer mee op dan een nieuwe focus op grote evenementen.

Voorzitter, ik ga afronden.

De VSP doet een dringende oproep aan het college om te kijken of het op een aantal punten niet verstandiger is wat rustiger aan te doen. Veel van uw goede voornemens kunnen op onze instemming rekenen. Echter, waar u ons op uw weg vindt zijn de vermijdbare zaken die onmiddellijk een gat in de gemeentelijke begroting slaan in de hoop daar de komende jaren oplossingen voor te vinden. Wij komen daar bij de begroting op terug.