Goede hulp aan kwetsbare kinderen moet voorop blijven staan

Dinsdagavond 27 okt. 2020: De VSP heeft in een debat, bij monde van fractievoorzitter dhr. Luijendijk, het vertrouwen uitgesproken over het door Wethouder Bronsveld voorgelegde Koersdocument MVS Jeugdmodel. Hieronder de inbreng van dhr. Luijendijk.

Voorzitter, een volledig ontsporende meerjarenbegroting voor de Jeugdhulp bij de begrotingsbehandeling 2019 – 2022 was voor de VSP aanleiding om middels een motie het college opdracht te geven met een nadere analyse te achterhalen wat oorzaken waren en of hier mogelijk beïnvloedbare factoren konden worden blootgelegd.

Al eerder hadden wij ook aangegeven geen vertrouwen te hebben in de wijze van indiceren nl. het veelbesproken resultaatgerichte arrangementenmodel. Een door de raad unaniem genomen besluit in februari dit jaar heeft dit er toe geleid dat we nu een richtinggevend advies bespreken samengevat in het voorliggende Koersdocument.

Het Koersdocument schetst de contouren van Jeugdhulp die op een geheel andere wijze wordt georganiseerd. Met als uitgangspunt, en dit spreekt de VSP zeer aan: Dichtbij waar mogelijk en op schaalgrootte indien noodzakelijk.

Hulp die dus allereerst op maat en dichtbij wordt aangereikt zolang dit kan en verantwoord is. Dat betekent dat we afscheid nemen van het arrangementenmodel en meer invloed krijgen op de uitvoering en doelen die moeten worden gerealiseerd.

De uitwerking van het model in het Koersdocument geeft ons dan ook het vertrouwen dat dit mogelijk is en doet daarmee naar onze mening recht aan de bedoeling van de decentralisatie uit 2015.

Voor de VSP ware het wenselijk geweest als de GR had willen inzien dat deze uitwerking op zijn minst een kans verdient om zo te bezien of dit model vervolgens schaalbaar zou kunnen zijn in de grotere GR. Het was immers pijnlijk duidelijk  geworden dat de GR niet in control was en niet bij machte de enorme tekorten te beteugelen.

Dat de GR op voorhand de deur niet geopend wilde houden maar juist heeft afgesloten, maakt dat we vanavond niet anders kunnen dan het collegebesluit tot uittreden te sanctioneren.

De VSP vindt het belangrijk dat het college een breed participatietraject heeft doorlopen: Ook de raad is met regelmaat o.a in de volggroep maar ook in thematische behandeling meegenomen in het proces. Dit alles geeft vertrouwen voor het noodzakelijke draagvlak bij implementatie.

Wij zien in ieder geval goede handvatten en sturingsknoppen die in de oude werkvorm niet haalbaar bleken. Wel willen wij benadrukken dat goede hulp aan de kwetsbare kinderen voorop blijft staan.