Gemeente Maassluis stopt cofinanciering Jeugdeducatiefonds VSP Maassluis stelt schriftelijke vragen

Maassluis 22 juni 2024:

“Geldzorgen thuis leiden bij kinderen tot stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden en een slechtere gezondheid. En uiteindelijk ook tot sociale uitsluiting als volwassene. Het Jeugdeducatiefonds zet zich via basisscholen voor deze kinderen in. Zo lopen ze geen achterstand op die ze later niet meer kunnen inhalen.”

Op 18 juni 2024 is de gemeenteraad van Maassluis schriftelijk op de hoogte gebracht door het Jeugdeducatiefonds dat per schooljaar 2024-2025 de steun aan basisscholen stopt omdat de gemeente Maassluis geen financiële bijdrage meer wil leveren.

Naar aanleiding hiervan heeft VSP Maassluis op 18 juni 2024 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, als volgt:

Onderwerp: Artikel 51 vragen n.a.v. Brief van 14 juni 2024 van het Jeugdeducatiefonds

Aan: College van B&W
Van: VSP Maassluis
Datum: 18 juni 2024

Geacht College,

In het griffienieuws van 18 juni 2024 lazen wij de brief van het Jeugdeducatiefonds.

‘‘Per schooljaar 2024-2025 stopt het Jeugdeducatiefonds de steun aan de vijf scholen in Maassluis. De scholen zijn hier reeds over geïnformeerd en betreuren dit, evenals de schoolbesturen.“

Naar aanleiding van deze brief heeft VSP Maassluis conform artikel 51 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

In totaal hebben vijf scholen zich ingeschreven voor het project Omgaan met armoede op school; één aangemelde school heeft niet meegedaan aan dit project.

1. Kunt u aangeven wat de reden hiervan geweest is?
2. Waarom hebben de overige basisscholen niet ingezet op dit project?
3. Heeft de gemeente dit project actief bij de scholen gepropageerd en zo ja op welke wijze?
4. Hoeveel geld hebben de vier deelnemende scholen nu ontvangen?

Dit had met de bijdrage van de gemeente €20.000 per school kunnen opleveren.
Armoedebestrijding staat hoog in het prioriteitenlijstje van de gemeente.

5. Bent u het met ons eens dat dit dit een mooie gelegenheid is geweest om hier echt wat aan te doen?

Als de scholen zelf de keuze hadden om mee te doen is de reden om als gemeente niet bij te dragen wellicht niet zo legitiem.
6. Wat is uw reactie op onze stellingname in deze?

Hans van der Burg
Fractievoorzitter VSP Maassluis

https://www.jeugdeducatiefonds.nl/wie-zijn-wij