…en toen kwam er een einde aan het sprookje van de GRATIS geluidswal…

Dinsdagavond 7 april 2020: Raadsvoorstel tot vaststellen keuze inzake aanpak beperken geluidshinder A20 Alle fracties (9) waren in commissie bijeen om dit nieuwe voorstel te bespreken in een aangepaste setting vanwege de coronacrisis en genomen maatregelen. In de raadsvergadering die direct daarop volgde werd het vervangingsbesluit in overgrote meerderheid aangenomen.

Over de olifant met de lange snuit. En toen was daar op 7 april het definitieve sluitstuk van het sprookje van de gratis geluidswal.Na een participatietraject van bijna twee jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met een vervangingsbesluit over de gratis geluidswal.Nadat er een projectgroep met vertegenwoordigers van de wijken grenzend aan de A20 werd ingesteld en een goed en gedegen variantenonderzoek van onderzoeksbureau ABT, heeft het college de raad een nieuw voorstel gedaan. De gemeenteraad ging nu met alleen een tegenstem van Groen Links die het nieuwe plan te duur vindt, akkoord.

Hiermee is het raadsbesluit van 3 juli 2018 definitief van tafel. Dat raadsbesluit werd toen met alleen een gemotiveerde tegenstem van de VSP Maassluis door alle partijen gesteund.De VSP Maassluis heeft steeds betoogd het een dwaas en ondoordacht plan te vinden dat ook nog eens de bewoners rauw op het dak viel.Met het nu genomen besluit gaat de raad akkoord met een ophoging van de bestaande wal ter hoogte van de Doornenbuurt en een geknikt scherm ter hoogte van het Kastanjedal deels op grond van Lely.

De raad stemde hiermee in met een kredietvraag van 1.2 mln. Hiermee kwam een einde aan het sprookje van de gratis geluidswal.De VSP Maassluis feliciteert de bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt met dit resultaat. De vertegenwoordigers van de Vertowijk, Wippersmolen en Boonervliet die een actieve en constructieve bijdrage hebben geleverd aan het participatietraject moeten nog geduld hebben. Er moeten nu eerst financiële oplossingen worden gevonden.

De VSP Maassluis zal er op blijven aandringen dat de resultaten van het variantenonderzoek waaraan zij zo hard hebben meegewerkt, leidend zijn voor verdere gefaseerde stappen om te komen tot geluidreducerende maatregelen langs de A20.