Discussie over rapport snelfietsroute Naaldwijk – Rotterdam door Maassluis…

Dinsdagavond 27 oktober 2020: Het voorgelegde rapport van onderzoeksbureau Sweco heeft te veel open einden als het gaat om de definitieve keuze en te verwachten kosten van het tracé door Maassluis. De VSP is een van de fracties die een motie van de VVD mede heeft ingediend. Hieronder de inbreng van fractievoorzitter dhr. Luijendijk in debat met de verantwoordelijk wethouder dhr. Voskamp.

,,Voorzitter, het fietsgebruik, met name van de elektrische fiets, is de afgelopen jaren snel  toegenomen en de verwachting is dat dit de komende jaren fors zal doorgroeien. Door de toename van het gebruik bij woon/werkverkeer, recreatie en uiteraard door de grote groepen schoolgaande jeugd, is de fiets bezig aan een opmars.

Nu ligt er in Maassluis  al een behoorlijke fietsinfrastructuur waaraan in de afgelopen decennia het nodige is aangepast vanwege komst en uitbreiding van woonwijken. Mbt de verkeersveiligheid voor de fietser, maar ook die voor de andere verkeersdeelnemers kan echter nog wel een verbeterslag worden gemaakt. Dit als gevolg van die toenemende verkeersdrukte, maar ook door het gebruik van elektrische fietsen en het daardoor ontstane verschil in snelheid van de verschillende deelnemers.

Nu is er dus het plan om te komen tot een Metropolitane snelfietsroute, onder verantwoordelijkheid van de MRDH, van Rotterdam naar Naaldwijk. De samenwerkingsovereenkomst die deze week zal worden bekrachtigd, bepaalt vooralsnog de intentie om te komen tot die route en de verbindingspunten, maar spreekt zich nog niet uit over de exacte invulling van het tracé binnen de gemeente. 

Dit biedt kansen voor Maassluis en die zijn aangegeven in het rapport van onderzoeksbureau Sweco. Kansen om nu een snelle oost-west fietsroute met een behoorlijke subsidie gerealiseerd te krijgen.

Het rapport heeft echter naar de mening van de VSP nu nog te veel open einden als het gaat om de definitieve keuze van het tracé. De financiële onderbouwing van de groengekleurde variant bleek niet volledig, zoals we nu vernamen op vragen van de VVD. Daarom dienen wij de motie van de VVD mede in.

Voor nu zijn wij akkoord met deze Raadsinformatie op basis waarvan het college de samenwerkingsovereenkomst kan aangaan. Over de uiteindelijke keuze voor een tracé komen wij later nog te spreken. Wij gaan er van uit dat de in de motie gevraagde onderbouwing dan is uitgewerkt.

Op basis daarvan wil de VSP dan komen tot een goede en onderbouwde keuze. Het is een voor de toekomst van de stad belangrijke keuze die heel belangrijke gevolgen heeft voor de mobiliteit en daaraan gekoppeld duurzaamheid in Maassluis. Daarom voorzitter, als we het doen dan nu vooral goed.