De VSP

De letters VSP staan voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Dat is de manier waarop wij politiek willen bedrijven. Verantwoord betekent dat VSP Maassluis niet zo maar iets roept, maar goed luistert naar wat er bij de bewoners leeft, zich baseert op feiten en op een constructieve manier bijdraagt aan de politieke besluitvorming.

Het begrip Sociaal zit in de genen van onze partij. Voortgekomen uit een politieke beweging die zich vooral richtte op het behartigen van de belangen van ouderen, heeft VSP Maassluis zich ontwikkeld tot een partij die opkomt voor alle inwoners van Maassluis die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

VSP Maassluis volgt het gemeentelijk beleid kritisch, maar stelt zich vanuit het principe ‘bouwen is beter dan afbreken’ Positief op in het maatschappelijke en politieke debat. We beperken ons niet tot het aangeven van wat er niet goed gaat. We komen ook met concrete voorstellen voor aanpassing en verbetering van het beleid. Daar hebben we in de afgelopen jaren succes mee gehad op het gebied van onder meer Wmo, jeugdzorg en sociale woningbouw.

Voor de komende jaren zijn dit onze speerpunten:

Voor iedereen
Inwoners moeten veel meer invloed krijgen op wat er in Maassluis gebeurt. Daarom moet er een burgerraad komen. Die wordt via een slim systeem van loting samengesteld en gaat daadwerkelijk meebeslissen.

 • Realisatie van tenminste 35% sociale, duurzame huurwoningen in alle nieuwbouwprojecten
 • Geschikte huisvesting voor kwetsbare doelgroepen
 • Kritische beoordeling van bouwprojecten, zoals opgenomen in de studie verdichting langs de Hoekse Lijn
 • Effectief en passend lokaal openbaar vervoer met elektrische ringbussen in aanvulling op Argos mobiel
 • Strengere controle op snelheid en geluid
 • Waar mogelijk uitbreiding van 30 km zones
 • Betere bereikbaarheid en meer zichtbare aanwezigheid van de politie
 • Goede bereikbaarheid van wijkagenten
 • Flexibeler inzet van de Boa’s, met name in de avonduren
 • Vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad
 • Verdere vergroening van de openbare ruimte en van particuliere tuinen
 • Extra aandacht voor wateropvang en waterberging
 • Nascheiden van huishoudelijk restafval opnemen in de keten van afvalverwerking
 • Duurzaam lokaal openbaar vervoer door elektrische ringbussen

Voor wie het nodig heeft

 • Voor ontlasting van komt er een respijtvoorziening in de stad waar mensen die intensieve zorg nodig hebben, tijdelijk kunnen worden opgenomen
 • Minder wachtlijsten en snellere doorlooptijden in de jeugdzorg
 • Intensiveren samenwerking Rogplus en Stroomopwaarts
 • Voorgenomen bezuinigingen bij de Wmo heroverwegen

Voor ouderen

 • Meer woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen
 • Door betere aanpassingen en voorzieningen moeten ouderen langer thuis kunnen blijven wonen
 • Gericht beleid op het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en zorg mijden
 • Gratis regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen

Voor jongeren

 • Minder wachtlijsten en snellere doorlooptijden in de jeugdzorg
 • Meer aandacht voor cultuur in het onderwijs
 • Goede kwaliteit van schoolgebouwen
 • Scholen zijn integraal onderdeel van de leefomgeving, waaronder gezin, opvoeding en veiligheid

Voor de liefhebbers

 • Faciliteren en stimuleren van culturele verenigingen zoals koren en orkesten
 • Ruimte en mogelijkheden voor experimenten op het terrein van de cultuur
 • Museum Maassluis blijft zelfstandig en krijgt voldoende steun voor nieuwe ontwikkelingen
 • Theater Koningshof kan de huidige functie te continueren en versterken
 • Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven
 • Extra aandacht voor de mogelijkheden van sportbeoefening door senioren en mensen met een beperking
 • Versnelde uitvoering van de nieuwbouw en renovaties van sportaccommodaties