“De politiek komt met wensen en vervolgens verdampen alle besparingen..”

Debat Kaderbrief 10 juli 2018

Voorzitter, Waarover spraken zij die 10e juli 2018 en vooral wat was de status en het gewicht van dat spreken?

 

Dat is de vraag die niet alleen vooraf aan deze bespreking van de zgn. Kaderbrief, maar ook nadien nog zal naklinken.

Het nieuwe college heeft ervoor gekozen om niet conform het reglement van orde en nadere afspraken met deze raad met een beleidsarme Kadernota naar de raad te komen en een verdere uitwerking in september, maar met een document dat aankondigt dat de Kadernota in september zal worden aangeboden.

De blijkbare gedachte is: “Wij overleggen de raad een document waarin wij meedelen dat de Kadernota in september naar de raad komt. Intussen beste raad noemen wij het document waarin we dit aankondigen “Kaderbrief”. Een beetje semantiek van onze kant en veel goede wil van de andere kant en we gaan over tot de orde van de dag

We laten alvast wat tabellen zien en maken gewag van wat algemene beleidsvoornemens en vervolgens gaat een ieder met reces.

Wij vinden deze keuze onjuist en deze houding naar de raad verwerpen wij. We hopen dat dit signaal naar de raad een incident zal blijken en dat het college zich van de ernst bewust is afspraken met deze raad te respecteren om zo tot een vruchtbare samenwerking te komen.

De Kadernota moet dus nog worden gemaakt, dan maar een paar aandachtspunten en aanbevelingen zodat die nog kunnen worden meegenomen.

In de jaarschijf op blz. 12 geeft het college alvast een inkijkje in dat wat ons te wachten staat de komende jaren. Uitwerking van het coalitieakkoord structureel is in 2019 € 645.000,- oplopend naar € 965.000,- in 2022.

Het begint met ambitie zullen we maar zeggen, maar is dit niet erg veel ambitie. Het gaat hier immers om nieuw beleid. Laten we maar zeggen, leuke dingen voor de mensen.

Duurzaamheid bijv., laten we maar hoog inzetten want het is nu wel het uur U. Later zien we wel hoe we dit gaan aanwenden. Let op college, wij als VSP zullen naar noodzaak en houdbaarheid kijken.

Speelvoorzieningen, leuk voor kinderen en voor hun ouders. Maar gaan we echt € 250.000,- extra uitgeven in een stad die bovengemiddeld vergrijst? Ook hier we zullen kritisch kijken waarmee u komt.

Sociale cohesie, leg daar maar eens uit hoe je daarop kunt budgetteren met kans op enig meetbaar resultaat!

Ouderen dan, mooi maar wat dan? Als VSP denken wij dan aan een levensbegeleider voor ouderen in eenzaamheid, toeleiding naar levensloopbestendig wonen en zeker gratis OV voor ouderen op het sociale minimum.

Wij houden het college aan goede plannen en uitwerkingen.

Jeugd en jongeren. Heel goed want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe en waar wilt u dit gaan inzetten??

We zijn dus uiterst benieuwd naar de uitwerking die ons hier wordt onthouden en waarover we in september meer zullen horen.

Voor de VSP geldt als randvoorwaarde van alle mooie voornemens de duurzame houdbaarheid van de gemeentelijke financiën en het meerjarig sluitend houden van de begroting. Wij zullen alle ambities dan ook beoordelen op nut en noodzaak.

Uitruil aan de coalitieonderhandelingstafel van stokpaardjes, of leukigheid van de één tegenover een paar aardigheden voor de ander, zullen door ons worden bestreden.

Dit college heeft met een sluitend meerjarenperspectief een nette erfenis in handen gekregen die niet mag worden verjubeld. Er zitten ook nogal wat schijnbare tegenstrijdigheden in de tabellen.

Ruimte en besparing op het ambtelijk apparaat € 200.000,-; wij menen ons te herinneren dat dit standaard is. Het apparaat krijgt opdracht een doelstellende besparing in te vullen en komt met € 200.000,-.

De politiek komt met wensen en vervolgens verdampen alle besparingen op het altaar van goedbedoelde beleidsvoornemens en leuke dingen voor de mensen.

Want zo melden de tabellen in 2019, € 20.000,- en daarna drie jaar € 45.000,- extra lasten ambtelijke formatie plus uitbreiding team structureel ook nog eens € 55.000,-

Je zou bijna zeggen: “Zo kan ik het ook!”

Verkeer en vervoer

Ophogen budget €100.000,- tot € 140.000,- structureel geen verdere onderbouwing. Of zit hier het voornemen gratis OV voor de minima?

Huiswerkbegeleiding is een taak van én door de school. U komt met een structurele ruimtevrager van € 35.000,-. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de CDA motie huiswerkbegeleiding, maar hoe zit dat nu met die taak van de school?

Ook meer budget voor cultuur. Goed nieuws daar niet van, maar het begrip cultuur is redelijk fluïde, dus waar gaat u de nadruk op leggen, wat ons betreft heel veel voorrang voor vorming en educatie van de jongeren en de amateurmuziek en korengezelschappen die al jaren aan het kortste eind trekken.

Impuls groen klinkt mooi, maar op heel wat plaatsen bezwijken we haast onder de hoeveelheid groen door de bar slechte status van het groenonderhoud. Dus ook hier, wat wil je er mee gaan doen en gaat u de achterstanden in het onderhoud hiermee bestrijden?

Een post van € 3.000.000,- in 2022 voor ontsluiting van De Kade, betekent dit dat het college al weet welke variant voor ontsluiting er gaat worden gekozen? Dit is dan in weerwil van het beleidsvoornemen om samen met de raad hier de toekomstbestendige variant te vinden?

Stijging uitgaven WMO ruim € 700.000,- structureel, terwijl we  de afgelopen paar jaar jaarlijks met onderbesteding te maken hadden en we de reserve WMO nog vorig jaar hebben opgehoogd naar € 1.000.000,-. Een van de redenen die door u wordt aangegeven is, dat vanaf 1 januari 2019 de eigen bijdrage een vast bedrag wordt voor iedereen. Dit verwacht u, zou een aanzuigende werking hebben op de hogere en middeninkomens. Is dit een autonome ontwikkeling die u slechts wil ondergaan of heeft u ook een opvatting over hoe hier toch sturend op ongewenste effecten kan worden opgetreden?

Veel vragen roept daarom deze brief op waarop we op dit moment geen antwoord zullen krijgen.

College, voor dit moment nemen we deze KADERbrief met mededelingen en voornemens voor kennisgeving aan.

De raad gaat nu met reces en u gaat aan het werk en zo hoort het ook..