Beter Afval Scheiden

Het goed scheiden van afval in Maassluis is al jaren een probleem: We doen het niet goed, nee we doen het slecht en allerlei eerdere plannen ten spijt, men blijkt tot zover nog altijd niet in staat om dit ten goede te keren. Ja, we hebben inmiddels veel, heel veel tijd en energie gestoken om tot uitvoering te komen van wat eerder werd genoemd “omgekeerd inzamelen” en enkele jaren geleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad op verzoek van het toenmalige college € 3 miljoen beschikbaar gesteld om daarmee aan de slag te gaan. In die vergadering maakten de CU, VSP en MB grote bezwaren hiertegen.

€ 450.000 armer: Nu in het 4e kwartaal 2023 zijn we als gemeente Maassluis nog altijd niet veel verder met de uitvoering van het toenmalig genomen besluit om te komen tot het beter scheiden van afval. Nee, sterker, we zijn zelfs €450.000,- armer vanwege een faillissement van een van de partijen die toen een aanbesteding werd gegund en we zijn terug naar “af” !

Machines doen het beter dan mensen: De ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van afval, zoals met name het onttrekken van grondstoffen uit ons restafval, staan niet stil. Bedrijven zijn hard bezig om hierin verder te verbeteren en daar slagen ze ook in. Machines kunnen nu al beter plastic en dergelijke (lees: grondstoffen) uit het afval halen dan dat bewoners doen met het gescheiden verzamelen/weggooien van PMD en Restafval.

Ervaringen in steeds meer gemeenten: VSP Maassluis en Leefbaar Maessluys, hebben betoogd, op basis van feiten, dat het beter is om zowel het PMD als restafval bij elkaar aan te leveren. Dit gebaseerd op ervaringen in het hele land waar in steeds meer gemeenten op steeds meer locaties wordt afgestapt van het gescheiden inzamelen van PMD en Restafval. Een van de grote problemen is gedragsverandering in combinatie met de enorm lange lijst van soorten afval wat juist wel en wat juist niet in de PMD of in Restafval container moet worden gegooid.

AVR haalt 80% van het PMD uit het restafval: Kijk alleen al in de regio bij gemeenten zoals o.a. Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, waar men het PMD en Restafval bij elkaar mag gooien. De AVR zo staat te lezen op de website van gemeente Rotterdam haalt 80% van het PMD eruit. Wel moeten andere afvalstromen apart aangeboden worden zoals gft, karton en papier, glas. https://www.rotterdam.nl/plastic

Dat is wat wij hier ook al doen op een aantal plekken in Maassluis. Daarin moeten wij zeker verbeteren en zorgen dat bewoners ook hierin ondersteund worden. Wij verschillen hiervan niet van mening met het college, integendeel!

Afgekeurd vervuild PMD: Grote partijen PMD afval wat wordt aangeboden bij afvalverwerkers worden afgekeurd omdat het teveel is vervuild en dan eindigt het uiteindelijk in de verbrandingsoven en worden gemeenten beboet. Zoals aangegeven afvalverwerkers kunnen steeds beter grondstoffen (het PMD) scheiden van het restafval en dat moet op termijn de lasten voor gemeenten omlaag brengen.

Kosten gaan stijgen: Bij herhaling hebben wij betoogd dat de plannen van de gemeente, waar college en meerderheid van de raad ook nu weer het nascheiden afwijst, ons op termijn meer zal gaan kosten. Vergeet niet dat er ook een (duur) pasjessysteem wordt geïmplementeerd om afvaltoerisme te voorkomen.

Financiële voordelen en minder ergernissen: In de keuze van VSP Maassluis (PMD en Restafval in één container), zien wij zeker financiële voordelen en minder ergernissen voor de Maassluise gemeenschap:

  • minder containers en daardoor
  • minder ophaalkosten
  • geen PMD afkeur (geen boetes)
  • minder (brandbaar) restafval en daardoor
  • veel lagere verbrandingsbelasting

Nu komt de HVCGroep in beeld: Overigens, zal de gemeente Maassluis vanaf 2024 het afval niet meer aanbieden bij de AVR en “zonder verplichtingen” deelnemen aan de HVCGroep wat formeel nog aan de Raad zal moeten worden voorgelegd. Mogelijk dat dit doorslaggevend is geweest voor de keuze van bronscheiding zoals aangedragen door het college aan de raad.  Kunt u het nog volgen?

Wordt vervolgd

Via onderstaande link kunt het debat terugkijken/luisteren. Inbreng van VSP Maassluis begint bij minuut 24.

https://maassluis.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1069159/Debat%20op%20Dinsdag%2031-10-2023