Berichtgeving kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat

Donderdag 12 november 2020: Wethouder Voskamp heeft in antwoorden op vragen van de WOS belangrijke informatie gedeeld over mogelijke oplossingen herstel kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat te Maassluis. Dat de gemeenteraad dit op 11 november 2020 via de pers moet vernemen is aanleiding voor de gemeenteraadsfractie van de VSP hierover schriftelijke vragen te stellen, conform artikel 51 van het reglement van orde. Als volgt:

Aan: College van B&W
Van: VSP Maassluis
Datum: november 2020

Geachte college,
Op 11 november stond er een bericht op de website van de WOS met de kop ‘Witte rook rond kademuur lijkt in aantocht’. Dat bericht heeft betrekking op het noodzakelijke herstel van de kade van de Noordgeer aan de Heldringstraat. Volgens het bericht heeft wethouder Voskamp een dergelijk antwoord gegeven op vragen van de WOS.

Volgens het bericht is er nog geen volledige duidelijkheid over de manier waarop de kade zal worden hersteld en over de verdeling van de kosten tussen de gemeente en het bedrijf Van Nieuwpoort, dat een deel van de kade gebruikt. Het bericht vermeldt verder dat wethouder Voskamp heeft laten doorschemeren dat het bedrijf in de toekomst geen gebruik meer gaat maken van de kademuur.


De fractie van de VSP is verbolgen over het feit dat de wethouder deze informatie aan de WOS geeft zonder dat de raad daarover is geïnformeerd Het herstel van de kademuur is in de afgelopen jaren veelvuldig aan de orde geweest in de raad en het zou daarom passend zijn geweest als de wethouder eerst de raad zou hebben geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Overigens heeft wethouder Voskamp in juni van dit jaar ook al informatie over de kademuur gedeeld met de WOS, die op dat moment niet bij de raad bekend was.

Naar aanleiding van de berichtgeving stelt de fractie van de VSP de volgende vragen conform artikel 51 van de het Reglement van Orde:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht ‘Witte rook rond kademuur lijkt in aantocht’ dat op 11 november jl. op de website van de WOS is gepubliceerd?.
  2. Kan het college aangeven waarom de informatie in dit bericht over het herstel van de kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat niet eerst met de raad is gedeeld, alvorens de pers daarover te informeren?
  3. Is het college het met de VSP eens dat informatie over dergelijke gecompliceerde kwesties waarmee veel geld is gemoeid, eerst met de raad moet worden gedeeld, alvorens de pers daarover te informeren.
  4. Kan het college aangeven of het juist is dat het bedrijf Van Nieuwkoop in de toekomst geen gebruik meer zal maken van de kade, zoals wethouder Voskamp volgens de WOS heeft laten doorschemeren?
  5. Tijdens de ‘tafeltjesavond’ in de voorbereiding op de begrotingsbehandeling is gesteld dat het in de begroting opgenomen bedrag van € 3.265.0000 voor investeringen in civiele kunstwerken ook betrekking heeft op de kademuren aan de Heldringstraat. Kan hieruit worden opgemaakt dat rekening wordt gehouden met de
    variant voor het herstel waarmee tenminste 1,4 miljoen euro is gemoeid?
  6. Wanneer en op welke wijze zal wethouder Voskamp de raad informeren over de actuele stand van zaken rond het herstel van de kademuur aan de Heldringstraat?