Ambities College en lege Raadsagenda

Zondag 3 maart 2019:

De VSP maakt zich zorgen vanwege het achterblijven van voorstellen vanuit het college welke ver achterblijft bij de, middels het coalitieakkoord, gewekte verwachtingen. Naar aanleiding van deze zorgen zijn er op 11 februari 2019 een zestal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het College van B&W heeft deze op 22 februari 2019 beantwoord. Vooralsnog worden met deze antwoorden de zorgen niet weggenomen…

1. Deelt het college onze vaststelling dat de productie van voorstellen vanuit het college ver achterblijft bij de gewekte verwachtingen? De afgelopen periode hebben wij meerdere belangrijke stukken ter behandeling aangeboden. Zo zijn afgelopen maand de Integratienota en de Studie naar ontsluitingsvarianten voor De Kade besproken.

2. Bent u met ons van mening dat een nog grotere vergaderdruk op het tweede kwartaal dan al aanwezig in de logische vergader en besluitvormings-cyclus niet haalbaar is? Wij zullen in goed overleg met uw agendacommissie trachten de vergaderdruk zoveel mogelijk over het jaar te spreiden

3. Hoe is uw oordeel over het productie niveau van raadstukken dat ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden? Wij hebben geen oordeel over de kwantiteit van raadsstukken. Wij hebben ons afgelopen maanden volop gericht op het met de stad uitwerken van de speerpunten uit het coalitieakkoord.

4. Hoe verklaart u dat in de eerste 10 maanden van deze collegeperiode de productie van raadsstukken ver achter blijft bij een gemiddelde productie van colleges die u voor gingen? Zie onder vraag 3

5. Hoe beoordeelt u zelf deze ontstane situatie en wat is volgens u nog mogelijk in besluitvorming in de maanden die voor ons liggen, gegeven de termijnplanning die nog erg leeg is? Het is niet ongebruikelijk dat de raadsagenda voor de zomervakantie en voor de kerst drukker belegd is vanwege het aantal te behandelen stukken. Overigens kunt u zeer binnenkort een geactualiseerde termijnplanning tegemoet zien.

6. Deelt u onze mening dat het onverantwoord is dat de raad zich nu genoodzaakt ziet geplande vergaderingen uit het vergaderschema te schrappen omdat er door het college geen stukken worden aangeboden? Wij zijn het niet met u eens. Dat neemt niet weg dat wij ernaar streven om de vergaderdruk zoveel mogelijk over het jaar te spreiden