Aandacht voor ‘De Vliet’ blijft nodig

De vragen van de VSP over de recreatieruimte in de nieuwe huisvesting voor bewoners van ‘De Vliet’ zijn beantwoord. Hieruit blijkt dat veel nog onduidelijk is. Daarom zal de VSP de ontwikkelingen rond ‘De Vliet’ met argusogen volgen. In het verkiezingsprogramma pleit de VSP voor passende huisvesting door meer levensloopbestendige woningen, meer gezamenlijke voorzieningen voor senioren in hun directe woonomgeving en gerichte inzet binnen het vrijwilligerswerk voor begeleiding van senioren. Hieronder de vragen en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 14 december 2017 heeft de fractie van de VSP op grond van Artikel 51 vragen gesteld over de nieuwe recreatieruimte die gerealiseerd moet worden in het nieuwbouwcomplex aan de PC Hooftlaan. Mede door het kerstreces worden de vragen hierbij, buiten de gebruikelijke periode van 6 weken, beantwoord.

1.Kan het college de raad informeren over het proces dat duidelijkheid moet bieden over de mogelijkheden om gebruik te maken van de recreatieruimte in het nog te realiseren wooncomplex op de hoek van de P.C. Hooftlaan en de G.A. Brederolaan?

Bij de behandeling van de Raadsconsultatiebrief Deelplan 3 PC Hooftlaan Sluispolder West in de commissievergadering van 31 oktober 2017 is toegezegd dat er in de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan een recreatieruimte zal worden gerealiseerd door 3 appartementen die zijn gepland aan het complex te onttrekken. De daarmee gepaard gaande ruimte beslaat bruto maximaal 225m2. Toegezegd is dat de gemeenteraad in het tweede halfjaar 2018 een concept exploitatieoverzicht tegemoet kan zien zodat de exploitatieverwachting kan worden meegenomen in het meerjarenperspectief bij de begroting 2019. Bij het proces om te komen tot een invulling van de ruimte en een concept exploitatie zullen, conform de afspraken met de bewonerscommissie, de bewonerscommissie, Seniorenwelzijn, Stoed en de gebruikers worden betrokken.

2. Hoe verloopt de communicatie hierover met de huidige gebruikers van de recreatieruimte in wooncomplex ‘De Vliet’?

De huidige ruimte wordt gehuurd en verhuurd door Seniorenwelzijn. Vrijwel alle activiteiten in De Vliet vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Seniorenwelzijn. Communicatie met betrokkenen verloopt via Seniorenwelzijn.

3. Mogen de huidige gebruikers rekenen op een voorrangspositie als het gaat om een plek voor hun activiteiten in de nieuw te bouwen recreatieruimte?
Ja, de huidige activiteiten zullen zoveel als mogelijk een plek krijgen in de nieuwe recreatieruimte.

Hierbij merken wij wel op dat een bruto ruimte van 225m2 beperkt is. Wanneer de voornoemde ruimte van 225m2 onvoldoende blijkt om alle activiteiten te faciliteren zullen aanvullende mogelijkheden tijdig worden meegenomen in de voorstellen aan de Raad.

4. Wordt bij het maken van de plannen voor de nieuwe recreatieruimte ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van de biljartvereniging die nu gebruik maakt van de ruimte in ‘De Vliet’?

Bij het inrichten van de ruimte zal rekening worden gehouden met het feit dat de biljartvereniging ook gebruik wenst te maken van de nieuwe ruimte. Met de biljartvereniging is hierover al gesproken en zal zoals hiervoor vermeld, net als met de andere gebruikers, de komende tijd nader overleg worden gevoerd.
5. Is al duidelijk wie zal worden belast met het beheer van de nieuwe recreatieruimte?

huidige ruimte wordt gehuurd en verhuurd door Seniorenwelzijn. Sinds 1 januari 2018 is Seniorenwelzijn onderdeel van Stoed. Met de directie van Stoed zijn wij in gesprek over de mogelijkheden van beheer en exploitatie van de nieuwe recreatieruimte.

6. Wat gaat het college doen om de bestaande onrust bij de huidige gebruikers zo snel mogelijk weg te nemen?

Samen met Seniorenwelzijn houden wij de huidige gebruikers tijdig en frequent op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen zoals dit is afgesproken tijdens het overleg op 6 november 2017 met Seniorenwelzijn, de Bewonerscommissie en Maasdelta.
Wij delen hierover voor de volledigheid het volgende mede.
Direct na de Raadsconsultatie op 31 oktober heeft Seniorenwelzijn, zoals bij u bekend in haar rol van verhuurder en organisator van de activiteiten, alle huidige gebruikers geïnformeerd over de mogelijkheid van gebruik van de huidige ontmoetingsruimte tot medio 2020. In de gesprekken is aangegeven dat de beoogde nieuwe ruimte beduidend kleiner en daarmee beperkter is dan de huidige ruimte en dat in het eerste halfjaar 2018 gewerkt zal worden aan het uitwerken van de inrichting en exploitatie-opzet van de nieuwe ruimte. Aan alle gebruikers, waaronder ook de clubs binnen Seniorenwelzijn, is door Seniorenwelzijn aangegeven dat zij, in afwachting van de mogelijkheden die de nieuwe ruimte kan bieden, ook zelf eventueel kunnen omzien naar een andere geschikte locatie voor hun activiteit. Gelet op het vorenstaande kunt u er vanuit gaan dat het proces zorgvuldig verloopt.